Ασφαλιστικά Δικαιώματα

Εφάπαξ Οικονομική Ενίσχυση – Παραπομπή στο άρθρο 12 του Καταστατικού Επικούρηση – Παραπομπή στο άρθρο 13 του Καταστατικού 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ

Σχετικά με το θέμα της αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας αλλά και άλλων χρόνων στην επικουρική ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., ισχύουν σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις αλλά και σύμφωνα με τις κατά καιρούς θεσπισθείσες νομοθετικές προβλέψεις, τα ακόλουθα:

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

Στο άρθρο 7 παρ. 2 του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ, με τίτλο Aναγνώριση Yπηρεσίας, ορίζεται ότι παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους να αναγνωρίσουν στον Οργανισμό ως πραγματική υπηρεσία την υπηρεσία που έχει αναγνωρισθεί από τα Ταμεία κύριας ασφάλισης ΤΣΠΕΑΘ και ΤΑΙΣΥΤ που σήμερα αποτελούν την Α΄ και Β΄ Διεύθυνση αντίστοιχα του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, πριν ή μετά την εγγραφή τους στην οικεία επαγγελματική ένωση (ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜΘ, ΕΠΗΕΑ, ΕΠΗΕΘ).

Μετά την ισχύ του Ν.2084/1992, ο οποίος επέφερε τη μεγαλύτερη ως τότε ασφαλιστική μεταρρύθμιση, επήλθε σημαντική τροποποίηση ως προς όλους τους αναγνωριζόμενους χρόνους τόσο στους φορείς κύριας ασφάλισης όσο και στους φορείς επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διακρίνοντας μάλιστα ανάμεσα σε ασφαλισμένους που είχαν υπαχθεί σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι την 31-12-1992 (παλαιοί ασφαλισμένου – Π.Α.) και σε αυτούς που πρωτοασφαλίστηκαν από την 1-1-1993 και επέκεινα χρόνο (νέοι ασφαλισμένοι – Ν.Α.).

Οι καταστατικές διατάξεις όλων των φορέων που διαφοροποιούνταν από τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού παρέμειναν σε ισχύ – μετά από διαδοχικές αναβολές συμμόρφωσης προς το νόμο – μέχρι την 30-4-2001 και έκτοτε προσαρμόστηκαν στις ειδικότερες διατάξεις του νόμου 2084/1992. Ειδικότερα:

Κατά το άρθρο 40 του Ν.2084/1992, ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης λογίζεται κατ’ αρχήν ο χρόνος πραγματικής απασχόλησης και πέραν τούτου λογίζεται και α) ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, β) ο χρόνος γονικής αδείας ανατροφής παιδιών, γ) ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας και τακτικής ανεργίας και δ) ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι 2 ετών.

Στη συνέχεια στην παρ. 12 του άρθρου 47 του Ν. 2084/1992 ορίστηκε ότι οι διατάξεις του άρθρου 40 που αφορούν στους νέους ασφαλισμένους, εφαρμόζονται αναλόγως και για τους μέχρι 31-12-1992 υπαγόμενους στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, ενώ διατάξεις που προβλέπουν αναγνώριση άλλων χρόνων πλην των αναφερομένων στο άρθρο 40 του ως άνω νόμου ή προσμέτρηση άλλου πλασματικού χρόνου για τη θεμελίωση ή προσαύξηση του ποσού της σύνταξης καταργούνται από 1-1-1994.

Για τους επικουρικούς ασφαλιστικούς φορείς, ο ίδιος νόμος (παρ.12 του άρθρου 47 του Ν.2084/1992) εισάγει διαφορετική ρύθμιση, καθώς κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους μέχρι την 31-12-1992 (καθώς σε αυτούς αφορά η διάταξη), να αναγνωρίσουν στους επικουρικούς ασφαλιστικούς φορείς:

α) χρόνο που διανύθηκε στο φορέα κυρίας ασφάλισης και μέχρι τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος,

β) χρόνο εθνικής αντίστασης,

γ) χρόνο που προβλέπεται από τις περιπτώσεις των παρ.4, 5 του άρθρου 5 και του άρθρου 7 του Ν.1759/88 και

δ) χρόνο που προβλέπεται από τις παρ.4 και 5 του άρθρου 4 του Ν.1880/90.

Δηλαδή, με τις ως άνω διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1992 στους φορείς επικουρικής ασφάλισης, να αναγνωρίσουν, κατ’ εξαίρεση, πλην των προβλεπομένων στο άρθρο 40 περιπτώσεων, και το χρόνο που διανύθηκε στο φορέα κυρίας ασφάλισης και μέχρι τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, καθώς και χρόνο εθνικής αντίστασης.

Επιπροσθέτως και ειδικώς για τους ασφαλισμένους του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., με το άρθρο 33 παρ.2 του Ν.3232/2004 προβλέφθηκε η δυνατότητα αυτών (των ασφαλισμένων, ήτοι με ενεργό ασφαλιστικό δεσμό με τον Οργανισμό) να αναγνωρίσουν στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., ως χρόνο ασφάλισης, χρόνο που έχουν αναγνωρίσει ως χρόνο απασχόλησής τους με σχέση εξηρτημένης εργασίας στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. ή στο Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ., εφ’ όσον δεν έχει αναγνωρισθεί από άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης και με τις λοιπές προϋποθέσεις του νόμου, δίχως να θέτει προθεσμία για την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Κατόπιν των ως άνω προπαρατεθεισών διατάξεων προκύπτουν τα εξής σχετικά με το δικαίωμα αναγνωρίσεως των ασφαλισμένων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.:

1. Με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 2084/92, ως ισχύει σήμερα, απαριθμούνται περιοριστικά οι περιπτώσεις αναγνωρίσεως πλασματικού χρόνου για την θεμελίωση (ή και προσαύξηση) συνταξιοδοτικού δικαιώματος πέραν της πραγματικής ασφάλισης, η οποία ορίζεται ως πραγματική απασχόληση με σύγχρονη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ήτοι:

α) ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας,

β) ο χρόνος γονικής αδείας ανατροφής παιδιών,

γ) ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας και τακτικής ανεργίας και

δ) ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι 2 ετών.

2. Πέραν των προβλεπομένων στο άρθρο 40 του Ν.2084/92 περιπτώσεων, ασφαλισμένοι του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα μέχρι την 31-12-1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι), μπορούν να προβούν σε αναγνώριση οιουδήποτε χρόνου που διανύθηκε στον κύριο ασφαλιστικό φορέα (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) και αναγνωρίζεται από τις διατάξεις του καταστατικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., μέχρι όμως τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματός τους στον Οργανισμό, γεγονός που πρακτικώς θα μπορεί να κριθεί μόνο κατά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως συνταξιοδότησης. Προϋπόθεση της αναγνώρισης του χρόνου αυτού είναι να μην έχει αναγνωρισθεί ως συντάξιμη από άλλο επικουρικό φορέα.

3. Τέλος, οι ασφαλισμένοι του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. μπορούν να αναγνωρίσουν οποτεδήποτε μέχρι τη συνταξιοδότησή τους, χρόνο που έχουν αναγνωρίσει στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., ως χρόνο απασχόλησής τους με σχέση εξηρτημένης εργασίας, με τις προϋποθέσεις του Ν.3232/2004. Βασική ειδοποιός διαφορά της ειδικής αυτής πρόβλεψης του νόμου 3232/04 από τις γενικές διατάξεις περί αναγνώρισης του Ν.2084/92, όπως ισχύει σήμερα, είναι ότι η ειδική διάταξη αφορά σε χρόνο που έχει αναγνωρισθεί στον κύριο ασφαλιστικό φορέα (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) ενώ οι γενικές διατάξεις σε χρόνο που έχει διανυθεί στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.

Αυτονόητη προϋπόθεση για όλες τις προβλεπόμενες εκ του νόμου αναγνωρίσεις είναι ότι η σχετική αίτηση για αναγνώριση χρόνου, μπορεί να υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, ήτοι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση είτε και ομού με αυτήν (ενίοτε δε και μετά από αυτήν, εφ’ όσον όμως η αίτηση συνταξιοδότησης είναι εκκρεμής), καθ’ όσον, σύμφωνα με πάγια αρχή του κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου, ουδεμία αναγνώριση χρόνου μπορεί να γίνει μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, δηλ. τη συνταξιοδότηση.

ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ν. 1358/1983, άρθρα 1-4 : Δυνατότητα αναγνώρισης ως χρόνου ασφάλισης σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (τότε) του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας στις Ενοπλες Δυνάμεις στα Σώματα Ασφαλείας καθώς και στο Λιμενικό και Πυροσβεστικό Σώμα, στους ασφαλισμένους (οποτεδήποτε και για οποιαδήποτε αριθμό ημερών ασφάλισης) των Οργανισμών αυτών.

Ν. 2510/1997, άρθρο 25 παρ.1: Αναγνωρίζεται ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας που παρασχέθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις συμμαχικού κράτους ως χρόνος που έχει διανυθεί στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Κατόπιν τούτου δύναται να αναγνωρισθεί ως χρόνος ασφάλισης με τις διατάξεις του Ν. 1358/1983 και ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις συμμαχικού κράτους.

2. ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ν. 1483/1984, άρθρα 1,2,5,6,7,9, 13 – Ν. 2084/1992, άρθρα 40 παρ. 2-εδ. γ, 47 παρ. 12- Ν. 2335/1995, άρθρο 5 παρ. 3: Από 8-10-1984 παρέχεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους γονείς που συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις μετά την άδεια λόγω μητρότητας και μέχρι το παιδί να συμπληρώσει τα 2,5 έτη, να ζητήσουν και μια επί πλέον άδεια χωρίς αποδοχές. Η άδεια επιτρέπει σε οποιονδήποτε από τους δυο γονείς να μένει εκτός εργασίας μέχρι 3 μήνες συνολικά και να ασχολείται με την ανατροφή του παιδιού, χωρίς να χάνει την εργασία του ή τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν.

Ν. 2639/1998 άρθρο 25 : Από 2-9-1998, η διάρκεια της άδειας αυξάνεται σε 3,5 μήνες και οι εργαζόμενοι μπορούν να τη λάβουν μέχρι το παιδί να συμπληρώσει τα 3,5 έτη. Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου ή χηρείας ή γέννησης παιδιού χωρίς γάμο, η γονική άδεια, μπορεί να αυξηθεί μέχρι 6 μήνες για το γονέα που έχει τη φροντίδα του παιδιού.

Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, αφού υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Ν. 2084/1992, άρθρο 10 και Ν. 2335/1995 άρθρο 5 παρ. 2. : Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας η εργασιακή σχέση είναι σε αναστολή και ο εργοδότης δεν υποχρεούται να καταβάλει αποδοχές. Για το λόγο αυτό δεν υφίσταται συνέχιση της ασφάλισης για το συγκεκριμένο χρόνο.

Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Το ποσό της εξαγοράς θα πρέπει να έχει εξοφληθεί προ της απονομής της σύνταξης. Παρακράτηση από τη σύνταξη, όπως γίνεται στην αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας δεν είναι δυνατή.

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Ν.1543/1985, άρθρο 34, N.1813/1988 άρθρο 21: Δόθηκε η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου φυλάκισης,  αιχμαλωσίας, ομηρείας ή εγκλεισμού σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως, καθώς και του χρόνου συμμετοχής στην Εθνική Αντίσταση, περιόδου 1941-1945 ως συνταξίμου στο Δημόσιο ή σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

5. ΕΚΤΟΠΙΣΗ Ή ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 7ΕΤΙΑ (ΑΠΟ 21-4-1967 ΕΩΣ 24-7-1974)

Ν.Δ. 172/1974 : Με τις διατάξεις αυτές δόθηκε η δυνατότητα στους ασφαλισμένους που εκτοπίσθηκαν ή φυλακίσθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 21/4/1967–24/7/1974, για αδίκημα φερόμενο στο Π.Δ.519/74 «περί χορηγήσεως αμνηστείας» να αναγνωρίσουν ως συντάξιμο το χρόνο φυλάκισης ή εκτόπισης. Το ανωτέρω δικαίωμα επεκτάθηκε με αποφάσεις του Σ.τ.Ε.  (2288/77, 3380/82) και στους ασφαλισμένους που διώχθηκαν από στρατιωτική ή δικαστική αρχή για πράξεις που αμνηστεύθηκαν από το Π.Δ. 519/74 υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους για να αποφύγουν τη σύλληψη, έστω και αν δεν επετεύχθη η σύλληψή τους.

Αναγνωρίζεται το σύνολο του χρόνου εκτόπισης ή φυλάκισης, καθώς και το σύνολο του χρόνου που από τα προσκομιζόμενα στοιχεία συνάγεται ότι διήρκεσε η δίωξη.

Οι εισφορές καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ εντός προθεσμίας 6 μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν της περί αναγνωρίσεως απόφασης.

Το δικαίωμα αυτό της αναγνώρισης της 7ετίας χορηγήθηκε για πρώτη φορά με το Ν.Δ.172/1974 με συγκεκριμένη χρονική ισχύ. Η διάταξη επανήλθε σε διάφορα κατά καιρούς νομοσχέδια, πάντα ορίζοντας μία καταληκτική ημερομηνία για την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τελικώς με το άρθρο 15 του Ν.3232/2004, αίτηση για την αναγνώριση του χρόνου αυτού έγινε απρόθεσμη, πάντα όμως με καταληκτική ημερομηνία αυτήν της συνταξιοδότησης.


ΝΟΜΟΣ 3863/2010 – ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ

Με το Ν.3863/2010 επήλθαν σημαντικές τροποποιήσεις στις αναγνωρίσεις χρόνου ασφάλισης στους ασφαλιστικούς φορείς. Ουσιαστικά, επήλθε τροποποίηση του άρθρου 40 του Ν.2084/1992, ο οποίος μέχρι τότε καταλάμβανε όλες τις περιπτώσεις αναγνώρισης στους ασφαλιστικούς φορείς (και εξακολουθεί να καταλαμβάνει όσους συμπληρώνουν χρόνο ασφάλισης μέχρι την 31-12-2010). Ειδικότερα:

Με το άρθρο 10 του Ν.3863/2010, τροποποιήθηκε το άρθρο 40 του ν. 2084/1992, ως εξής:

«1. Ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και το Δημόσιο λογίζεται, πλην του χρόνου πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης:

α) ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας,

β) ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών,

γ) ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες, ο χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες,

δ) ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο (2) έτη,

ε) ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και ο χρόνος σπουδών, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε μέσες επαγγελματικές σχολές, ο οποίος είναι ίσος με τα κατά το χρόνο αποφοίτησης επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών της οικείας σχολής,

στ) ο χρόνος ανεργίας, μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο,

ζ) ο προβλεπόμενος από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας,

η) ο χρόνος απεργίας,

θ) ο πλασματικός χρόνος του άρθρου 141 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄), που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και ανεξάρτητα του χρόνου γέννησης των παιδιών,

ι) ο χρόνος μαθητείας όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις και μέχρι ένα (1) έτος και

ια) ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας πριν την εγγραφή στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Ε. και μέχρι πέντε (5) έτη εφόσον δεν είχαν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Ν. 3863/2010

Α. Η αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1358/1983 (ΦΕΚ 60 Α΄) όπως ισχύουν κάθε φορά. Στις περιπτώσεις που θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 μέχρι 31.12.2014 με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, το ποσό για την εξαγορά του χρόνου της στρατιωτικής θητείας στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μειώνεται κατά 30%. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2015 και εφεξής το ανωτέρω ποσό μειώνεται κατά 50%. Το καταβαλλόμενο ποσό και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις δεν μπορεί να είναι κατώτερο αυτού που προκύπτει με βάση υπολογισμού το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Β. Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών αναγνωρίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α΄), για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται βάσει του ποσοστού εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, που ισχύει για κάθε φορέα και του 25πλάσιου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κατά τη χρονολογία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

Γ. Οι ημέρες επιδότησης λόγω ασθενείας, λόγω τακτικής ανεργίας και ο προβλεπόμενος από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Δ. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας και ο χρόνος απεργίας αναγνωρίζονται, με αίτηση του ενδιαφερομένου, τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται βάσει του ποσοστού εισφοράς εργοδότη και ασφαλισμένου του οικείου φορέα και των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, το ποσό δε της εξαγοράς βαρύνει τον ασφαλισμένο. Η αίτηση υποβάλλεται στον ασφαλιστικό οργανισμό που υπαγόταν ο ασφαλισμένος κατά το χρόνο χορήγησης της εκπαιδευτικής άδειας ή της απεργίας και συνοδεύεται από βεβαίωση του εργοδότη που εκδόθηκε κατά τον ίδιο χρόνο, από την οποία να προκύπτει ο λόγος χορήγησης και η διάρκεια της άδειας ή της απεργίας.

Ε. Ο χρόνος φοίτησης σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, ο χρόνος σπουδών σε μέσες επαγγελματικές σχολές, ο χρόνος μαθητείας, καθώς και ο χρόνος ανεργίας αναγνωρίζονται, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου, για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, με την καταβολή για κάθε μήνα ποσού εξαγοράς υπολογιζόμενου με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) για τους φορείς κύριας ασφάλισης και έξι τοις εκατό (6%) για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης επί του 25πλασίου του ΗΑΕ που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τις κατά τα παραπάνω αναγνωρίσεις καταβάλλονται είτε εφάπαξ, εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης οπότε παρέχεται έκπτωση 15 % είτε σε μηνιαίες δόσεις, ίσες με τους αναγνωριζόμενους μήνες. Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης πριν το χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση ποσό ίσο με το ¼ του ποσού της σύνταξης.

Ζ. Ο πλασματικός χρόνος ασφάλισης του άρθρου 141 του ν. 3655/2008 (που αφορά στο χρόνο ασφάλισης για κάθε τέκνο που η γυναίκα ασφαλισμένη έχει αποκτήσει μετά την 1-1-2000), συνυπολογίζεται και για τη συμπλήρωση του χρόνου συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού, καθώς και των 4.500 ημερών ή δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης. Οι χρόνοι των περιπτώσεων γ΄ και ζ΄ συνυπολογίζονται μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης. Ο χρόνος κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος έλαβε σύνταξη αναπηρίας συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος.

Πέραν των ανωτέρω ισχύουν για όλες τις περιτπώσεις και οι κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

1. Όσοι συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος μέχρι 31.12.2010, με προσμέτρηση χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν. 2084/1992, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί μέχρι 31.12.2013, ακολουθούν τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, που ισχύουν κατά το έτος 2010.

2. Οι αναγνωριζόμενοι χρόνοι συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή δώδεκα (12) έτη ασφάλισης.

3. Ο συνολικός χρόνος ο οποίος, με βάση τα ανωτέρω, συνυπολογίζεται ή αναγνωρίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, δεν μπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη.

Ειδικότερα, ο χρόνος αυτός καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο:

α) σε τέσσερα (4) έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2011,

β) σε πέντε (5) έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2012,

γ) σε έξι (6) έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2013 και

δ) σε επτά (7) έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2014 και εφεξής.» Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2011.

ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 

Κατά καιρούς έχουν θεσπιστεί ειδικές ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες δύνεται η δυνατότητα σε εργαζόμενους στα ΜΜΕ να εξαγοράσουν χρόνο πλασματικής υπηρεσίας (εργασία αποδεδειγμένα χωρίς ασφάλιση) σε εφημερίδες ή Ρ/Φ, Ρ/Τ σταθμούς.

Τέτοιες διατάξεις είναι :

i) Οι διατάξεις του Π.Δ. 433/1988 , του Ν.2556/1997 αρθ.16 παρ.8  και του Π.Δ. 29/1986

ii) Οι διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 11 του Ν. 2050/2002

iii) Οι διατάξεις της παρ. 2 του αρ.39 του Ν.3518/2006 ,

Εγκύκλιος Φ10053/οικ2087/109/24-1-2007

iv) Οι διατάξεις του αρθρ.41 του Ν.3996/2011

Όλες αυτές οι διατάξεις είχαν περιορισμένη χρονική ισχύ εντός της οποίας μπορούσε να γίνει η αναγνώριση κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.

Η κατά τις αμέσως ανωτέρω διατάξεις, αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στο ΤΣΠΕΑΘ (νυν ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), παρέχει το δικαίωμα αναγνώρισης του αυτού χρόνου στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., με βάση τη διάταξη και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 33 του Ν.3232/2004, ήτοι ο αιτών να είναι ασφαλισμένος στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., να έχει αναγνωρίσει χρόνο ως χρόνο απασχόλησής του με σχέση εξηρτημένης εργασίας στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., και ο χρόνος αυτός να μην έχει αναγνωρισθεί από άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης.