Ασφαλιστικός Οδηγός

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Σκοπός του ΕΔΟΕΑΠ

Ο σκοπός του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) είναι η παροχή εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως, μηνιαίας επικουρήσεως και ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης στα ασφαλιζόμενα μέλη του καθώς και στους δικαιοδόχους αυτών.

2. Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα

     (σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού)

2.1   Και για τους τρεις (3) κλάδους τα μέλη των ακόλουθων Ενώσεων:

 • ΕΣΗΕΑ
 • ΕΣΗΕΜΘ
 • ΕΠΗΕΑ
 • ΕΠΗΕΘ

Σημείωση: Για να γίνει κάποιος μέλος των Ενώσεων αυτών προϋποτίθεται αναμονή (3-4) ετών ως δημοσιογράφος ή υπάλληλος.

2.2   Μόνον για τους δύο (2) κλάδους, δηλαδή επικουρικής σύνταξης και περίθαλψης, ασφαλίζονται οι ακόλουθοι:

 • Το τακτικό προσωπικό των ανωτέρω (4) Ενώσεων, καθώς και το προσωπικό του ΕΔΟΕΑΠ και της Ε.Ι.Η.Ε.Α..
 • Οι γιατροί και δικηγόροι του ΕΔΟΕΑΠ με πάγια αντιμισθία
 • Οι Έλληνες ομογενείς δημοσιογράφοι από την Ενωμένη Αραβική Δημοκρατία και οι απελαθέντες από την Τουρκία.
 • Οι ιδιοκτήτες ημερησίων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης που υπάγονται στο ΤΣΠΕΑΘ και εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν.

Σημείωση: Η επικουρική σύνταξη απονέμεται μόνο αν δικαιωθεί κύριας σύνταξης πάρει κύρια σύνταξη ο ιδιοκτήτης από το ΕΤΑΠ ΜΜΕ Α΄Διεύθυνση Παροχών πρ, ΤΣΠΕΑΘ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συνταξιοδoτήσεως του  ΕΤΑΠ ΜΜΕ Α΄Διεύθυνση Παροχών πρ.  ΤΣΠΕΑΘ

2.3 Μόνο για τον ένα (1) κλάδο, δηλαδή της περίθαλψης ασφαλίζεται το  υπαλληλικό προσωπικό του ΤΣΠΕΑΘ και μέχρι την εφαρμογή του αρ. 39 Ν.3655/2008 (ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΠ ΜΜΕ) 

3. Αναγνώριση προϋπηρεσίας

    (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού)

Η υπηρεσία στην οποία θεμελιώνονται τα δικαιώματα των μετόχων-μελών του ΕΔΟΕΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού, διακρίνεται σε πραγματική (εν ασφαλίσει) υπηρεσία και πλασματική.

3.1 Ως πραγματική υπηρεσία λογίζεται:

3.1.1.   Ο χρόνος υπαγωγής στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ από την ίδρυσή του (1/1/1968)

3.1.2.   Η υπηρεσία η αναγνωρισμένη από τα Ταμεία Κύριας Ασφάλισης ΤΣΠΕΑΘ και ΤΑΙΣΥΤ και την οποία το μέλος διάνυσε πριν ή μετά την εγγραφή του στην οικεία Ένωση, με τις περιοριστικές αναφερόμενες στο Καταστατικό ιδιότητες (συντάκτες, υπάλληλοι, ανταποκριτές) καθώς και η υπηρεσία που έχει διανύσει με τις παραπάνω ιδιότητες και δεν ήταν ασφαλισμένος στα παραπάνω Ταμεία αλλά στο ΙΚΑ.

3.1.3.   Η προϋπηρεσία σε άλλον οργανισμό επικουρικής ασφάλισης εφόσον ο τελευταίος δεν έχει χορηγήσει σύνταξη στο μέλος.

Σημειώσεις:

α)    Για το εφάπαξ λαμβάνονται υπόψη μόνο τα πραγματικά έτη ασφάλισης στον ΕΔΟΕΑΠ

3.2. Ως πλασματική υπηρεσία  ορίζεται:

3.2.1 Η χρονική περίοδος κατά την οποία το μέλος ήταν άνεργο και εφόσον ο χρόνος αυτός πιστοποιείται και αναγνωρίζεται ως συντάξιμος από τα Ταμεία Κύριας ασφάλισης ΕΤΑΠ ΜΜΕ πρ. ΤΣΠΕΑΘ και πρ. ΤΑΙΣΥΤ.

3.2.2 Ο χρόνος εφεδρικής υπηρεσίας στον στρατό εφόσον ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται ως συντάξιμος από το ΕΤΑΠ ΜΜΕ πρ. ΤΣΠΕΑΘ και πρ. ΤΑΙΣΥΤ.

3.2.3 Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το μέλος επιδοτήθηκε από τον ΕΔΟΕΑΠ λόγω ασθένειας

Ως υπηρεσία για τον υπολογισμό των παροχών του μέλους αναγνωρίζεται όλη η πραγματική, ως και κατά μέγιστον μέχρι και 7 έτη πλασματικής υπηρεσίας.  Η στρατιωτική υπηρεσία αναγνωρίζεται σύμφωνα με τον Ν.1358/83 όπως ισχύει κάθε φορά.

4. Εξαγορά προϋπηρεσίας

     (σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού)

Η εξαγορά της προϋπηρεσίας για όλες τις περιπτώσεις αναγνώρισης που προβλέπει το άρθρο 8 του Καταστατικού υπολογίζεται σε 3% επί των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών του προηγούμενου της υποβολής της αίτησης μήνα

5. Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση

(σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού)

5.1 Παρέχεται:

5.1.1.  κατά την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα και εφόσον το μέλος  έχει δικαίωμα συνταξιοδότησης από οποιοδήποτε επικουρικό ταμείο, σύμφωνα με το Ν. 2084/92 και τις αρχές της διαδοχικής ασφάλισης, όσον αφορά   έτη  υπηρεσίας.

5.1.2. στο μέλος ή στους δικαιοδόχους με την οριστικοποίηση της αναπηρίας του,  ή το θάνατο αυτού αντίστοιχα

5.1.3. στα μέλη που μεταγράφονται από τις επαρχιακές Ενώσεις Πατρών και Βόλου και εφόσον κατά την συνταξιοδότησή τους από τον    ΕΔΟΕΑΠ έχουν στην αρχική

 Ένωση και στην ΕΣΗΕΑ

τουλάχιστον 12 έτη πραγματική υπηρεσία.

Για τον υπολογισμό του ύψους του ΕΦΑΠΑΞ λαμβάνονται υπόψη μόνο τα έτη ασφάλισης στον ΕΔΟΕΑΠ.

5.2. Υπολογισμός της εφάπαξ παροχής λόγω γήρατος (Άρθρο 12 Καταστατικού)

Η εφάπαξ παροχή υπολογίζεται με βάση:

5.2.1.   τον μέσο μηνιαίο μισθό (ΜΜΜ) που ισούται με το 1/48 των συνολικών αποδοχών μιας συνεχούς 4ετίας που είναι ασφαλισμένο το μέλος στον ΕΔΟΕΑΠ και την οποία θα επιλέγει το μέλος,

5.2.2.   τον συντελεστή προσαύξησης για κάθε τμήμα του μέσου μηνιαίου μισθού (ΜΜΜ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παράδειγμα υπολογισμού εφάπαξ ενισχύσεως κατωτέρω και

5.2.3.   τα έτη ασφάλισης στον ΕΔΟΕΑΠ

5.3.  Υπολογισμός της εφάπαξ παροχής λόγω αναπηρίας

Σε περίπτωση ολικής αναπηρίας το εφάπαξ θα υπολογίζεται για υπηρεσία τουλάχιστον 25 ετών, ενώ σε περίπτωση μερικής αναπηρίας το εφάπαξ θα υπολογίζεται για υπηρεσία τουλάχιστον 20 ετών.

5.4.  Υπολογισμός της εφάπαξ παροχής λόγω θανάτου

Σε περίπτωση θανάτου το εφάπαξ θα υπολογίζεται για υπηρεσία τουλάχιστον 25 ετών υπαγωγής στον ΕΔΟΕΑΠ.

6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΦΑΠΑΞ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΥΣ

6.1     Η σύζυγος λαμβάνει το 60% και τα παιδιά το 40% κατ’ ισομοιρία.

6.2     Η σύζυγος λαμβάνει το 100% όταν δεν υπάρχουν παιδιά, ούτε γονείς, ούτε αδέλφια.

6.3     Η σύζυγος λαμβάνει το 75% και οι γονείς, ή όταν δεν υπάρχουν αυτοί τα αδέλφια, το 25%.

6.4     Τα ορφανά από γονείς παιδιά το 100% κατ’ ισομοιρία.

6.5     Όταν δεν υπάρχει σύζυγος ή παιδιά, τότε οι γονείς παίρνουν το 50% εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης των δικαιοδόχων, όταν όμως δεν υπάρχουν γονείς αλλά μόνον αδέλφια τότε αυτά παίρνουν το 50%. Το υπόλοιπο 50% προσαυξάνει το αποθεματικό ασφαλείας.

7. Μηνιαία επικούρηση

(σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού)

7.1. Ο μαθηματικός τύπος που αναφέρεται στην παρακάτω παράγραφο (8.3) για τον υπολογισμό της Μηνιαίας Επικούρησης (ΜΕ) εφαρμόζεται ομοιόμορφα για όλους τους ασφαλισμένους στον ΕΔΟΕΑΠ, χωρίς να γίνεται διάκριση σε ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992 και νεοασφαλιζόμενους από 1/1/1993.

Η παρούσα Μηνιαία Επικούρηση παρέχεται ως ακολούθως:

7.1.1. στα μέλη του  Οργανισμού λόγω γήρατος,  με την προϋπόθεση να  έχουν συμπληρώσει 5ετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στον ΕΔΟΕΑΠ και ΕΥΘΥΣ ΜΕΤΑ την συνταξιοδότησή τους από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα (ΕΤΑΠ ΜΜΕ πρ. ΤΣΠΕΑΘ). Οσον αφορά στα όρια ηλικίας και πραγματοποιούμενης υπηρεσίας για συνταξιοδότηση ισχύουν για τον ΕΔΟΕΑΠ  οι ίδιοι πίνακες που ισχύουν για το ΤΣΠΕΑΘ. Η εφαρμογή της διαδοχικής ασφάλισης ισχύει κανονικά. Επισημαίνεται ότι αν το μέλος θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης από το ΕΤΑΠ ΜΜΕ πρ. ΤΣΠΕΑΘ, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αποκτά αυτό το δικαίωμα και στον ΕΔΟΕΑΠ.

7.1.2.  στα μέλη λόγω αναπηρίας τα οποία έχουν συμπληρωμένη 5ετια στον ΕΔΟΕΑΠ και στη συνέχεια ανεξαρτήτως ετών υπηρεσίας

7.1.3. στους δικαιοδόχους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του καταστατικού

7.2. Υπολογισμός της Μηνιαίας Επικούρησης (ΜΕ) (Άρθρο 13 Καταστατικού)

Η Μηνιαία Επικούρηση (ΜΕ) υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Καταστατικού από το Δ.Σ. και με κριτήριο τη βιωσιμότητα και την οικονομική δυνατότητα του Οργανισμού. Για τον υπολογισμό της λαμβάνονται υπόψη και τα έτη προϋπηρεσίας, ιδιαίτερα δε λαμβάνονται ως βάση των υπολογισμών τα 25 έτη αναγνωριζομένης υπηρεσίας. Έτσι σε περίπτωση περισσοτέρων των 25 ετών  υπάρχει  προσαύξηση, ενώ σε περίπτωση ολιγοτέρων των 25 ετών υπάρχει  μείωση.

7.3.  Κατώτατο όριο Μηνιαίας Επικούρησης

Το σύνολο της Μηνιαίας Επικούρησης που δικαιούται το μέλος δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 50% της κατώτατης σύνταξης που χορηγεί το ΕΤΑΠ ΜΜΕ πρ. ΤΣΠΕΑΘ.

7.4.ΜηνιαίαΕπικούρηση λόγωαναπηρίας

Η Μηνιαία Επικούρηση λόγω αναπηρίας υπολογίζεται όπως ανωτέρω και αντιστοιχεί σε 25 έτη ασφάλισης.

7.5.ΜηνιαίαΕπικούρηση δικαιοδόχων

Το ποσό της Μηνιαίας Επικούρησης των δικαιοδόχων αντιστοιχεί στο 70% της σύνταξης του ασφαλισμένου και κατανέμεται ως ακολούθως:

7.5.1 Η σύζυγος λαμβάνει το 60% και τα παιδιά το 40% κατ’ ισομοιρία.

7.5.2 Όταν δεν υπάρχει σύζυγος τα παιδιά παίρνουν το σύνολο κατ’ ισομοιρία

7.5.3 Η σύζυγος λαμβάνει το 100% όταν δεν υπάρχουν παιδιά ούτε γονείς ούτε αδέλφια

7.5.4 Όταν δεν υπάρχουν παιδιά, η σύζυγος λαμβάνει το 75% και οι γονείς, ή όταν δεν υπάρχουν αυτοί τα αδέλφια, το 25%

7.5.5 Τα ορφανά από γονείς παιδιά το 100% κατ’ ισομοιρία.

7.5.6 Όταν δεν υπάρχει σύζυγος ή παιδιά τότε οι γονείς παίρνουν το 50%, όταν όμως δεν υπάρχουν γονείς αλλά μόνον αδέλφια τότε αυτά παίρνουν το 50%.

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΗ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001-2006

Η Διοίκηση είχε να αντιμετωπίσει το ζωτικής σημασίας και χρονίζον πρόβλημα των επικουρικών συντάξεων που χορηγεί ο ΕΔΟΕΑΠ στους συνταξιούχους συναδέλφους και στους δικαιοδόχους αυτών που σχετιζόταν με τη δημιουργία από το παρελθόν επικουρικών συντάξεων πολλών ταχυτήτων και μεγάλου ανοίγματος ψαλίδας μεταξύ παλαιών, νέων και νεώτερων συνταξιούχων.

Το πρόβλημα αυτό ήταν απόρροια των διατάξεων του Καταστατικού μας, διότι οι συντελεστές στους οποίους εδράζεται ο υπολογισμός των αρχικά  εκδιδομένων επικουρικών συντάξεων  καταγράφονται στο σχετικό άρθρο του Καταστατικού ως σταθερά ποσά και έχουν παραμείνει τα ίδια σε απόλυτους αριθμούς από του έτους 1984 μέχρι σήμερα

Βασική επικούρηση δρχ. 7.000 ή € 20,54

Έκτακτη επικούρηση δρχ. 2.500 ή € 7,34

Ποσά κλιμακίων κυρίας σύνταξης

Κύρια σύνταξη δρχ.
μέχρι 30.000 ποσοστό 20%
Τμήμα σύνταξης από 30.001 μέχρι 40.000 ποσοστό 17%
Τμήμα σύνταξης από 40.001 μέχρι 50.000 ποσοστό 14%
Τμήμα σύνταξης από 50.001 μέχρι 60.000 ποσοστό 11%
Τμήμα σύνταξης από 60.001 δρχ. και πάνω ποσοστό 10%

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι συνταξιοδοτηθέντες σήμερα σε σχέση με τους συνταξιούχους του έτους 1985 είναι κατάφορα αδικημένοι, διότι οι παλαιοί ελάμβαναν τις κατ’ έτος αυξήσεις, χωρίς καμία μέριμνα για τους νεοεξελθέντες σε σύνταξη.

Η επιβεβλημένη άρση των φαινομένων αυτών, οι λόγοι ίσης μεταχείρισης  των συνταξιούχων, η διαχρονικότητα των χορηγουμένων επικουρικών συντάξεων και η χρηστή Διοίκηση επέβαλαν την αντιμετώπιση του προβλήματος  και την ευθυγράμμιση της λογικής της συνταξιοδότησης με τη θεωρία της ανταποδοτικότητας και της διανεμικότητας και τη δημιουργία μηχανισμών που θα εξασφαλίζουν εφεξής την ίση μεταχείριση των συνταξιούχων διαχρονικά.

Επειδή η αλλαγή του συγκεκριμένου άρθρου του Καταστατικού εγκυμονούσε πάρα πολλούς κινδύνους η Διοίκηση προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

–            Τιμαριθμοποίηση της βασικής και έκτακτης επικούρησης σύμφωνα με δείκτη τιμών καταναλωτή

–            Τιμαριθμοποίηση της κλίμακας της κύριας σύνταξης σύμφωνα με δείκτη τιμών καταναλωτή

–            Καθορισμό ποσοστών για κάθε έτος αναγνωρισμένης υπηρεσίας σε ποσοστό 10% για χρόνια από 25 μέχρι 30 και ποσοστό 5% για χρόνια από 30 μέχρι 40

 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Πρέπει να επισημάνουμε ότι τα μέλη που υπάγονται στην προαιρετική ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, καλύπτονται για τους κλάδους ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ, ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ. Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να υπαθχεί κάποιος ασφαλισμένος στην προαιρετική ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, για το διάστημα που βρίσκεται σε ανεργία, είναι οι εξής:

 • Υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση του κύριου Ασφαλιστικού Φορέα ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος ΤΣΠΕΑΘ.
 • Να μην υπάρχει δικαίωμα ασφάλισης σε άλλον Ασφαλιστικό Φορέα ή το Δημόσιο για κανέναν από τους κλάδους του ΕΔΟΕΑΠ.
 • Να μην έχει παρέλθει διάστημα πέραν του ενός (1) έτους από τον τελευταίο μήνα εργασίας από την ημέρα που υποβάλλει αίτηση στον ΕΔΟΕΑΠ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το δικαίωμα της προαιρετικής ασφάλισης μπορεί να ασκηθεί διαδοχικά στη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου στον ΕΔΟΕΑΠ, ωστόσο δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 5 χρόνια συνολικά.
 • Οι παλαιοί ασφαλισμένοι (έναρξη ασφάλισης πριν την 1-1-1993) πρέπει να έχουν διανύσει σε Επικουρικά Ταμεία τουλάχιστον 10 έτη υπηρεσίας ενώ οι νέοι ασφαλισμένοι (έναρξη ασφάλισης μετά την 1-1-1993) πρέπει να έχουν διανύσει σε Επικουρικά Ταμεία τουλάχιστον 5 έτη υπηρεσίας.

Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις υποβάλλεται αίτηση στον ΕΔΟΕΑΠ (Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων) με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

ü  αντίγραφο της απόφασης Δ/ντή του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για προαιρετική ασφάλιση

ü  υπεύθυνη δήλωση ότι ο ασφαλισμένος δεν έχει προαιρετική ασφάλιση σε άλλο επικουρικό φορέα και ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλον επικουρικό φορέα ή το Δημόσιο

ü  βεβαίωση για χρόνο ασφάλισης προηγούμενου φορέα (σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας)

Η μηνιαία εισφορά προαιρετικής ασφάλισης για τον ΕΔΟΕΑΠ ανέρχεται σε ποσοστό 6% επί του μέσου όρου των μεικτών αποδοχών του μέλους κατά το διάστημα της τελευταίας διετίας, και  αναπροσαρμόζεται  σύμφωνα με τις αυξήσεις που χορηγούνται κάθε φορά στους εν ενεργεία ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ.                     

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΔΟΕΑΠ

Για τους συναδέλφους που εργάζονται σε εβδομαδιαία φύλλα και ασφαλίζονται για την εργασία τους αυτή στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και τον ΕΔΟΕΑΠ η ημερομηνία υπαγωγής τους, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης, θα είναι η ίδια με την ημερομηνία που τους εντάσσει στην ασφάλιση το κύριο ταμείο, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΣΔΣ 49/28-12-2009)

**************