Εφάπαξ ενίσχυση

5. Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση

(σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού)

5.1 Παρέχεται:

5.1.1.  κατά την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα και εφόσον το μέλος  έχει δικαίωμα συνταξιοδότησης από οποιοδήποτε επικουρικό ταμείο, σύμφωνα με το Ν. 2084/92 και τις αρχές της διαδοχικής ασφάλισης, όσον αφορά   έτη  υπηρεσίας.

5.1.2. στο μέλος ή στους δικαιοδόχους με την οριστικοποίηση της αναπηρίας του,  ή το θάνατο αυτού αντίστοιχα

5.1.3. στα μέλη που μεταγράφονται από τις επαρχιακές Ενώσεις Πατρών και Βόλου και εφόσον κατά την συνταξιοδότησή τους από τον    ΕΔΟΕΑΠ έχουν στην αρχική

 Ένωση και στην ΕΣΗΕΑ

τουλάχιστον 12 έτη πραγματική υπηρεσία.

Για τον υπολογισμό του ύψους του ΕΦΑΠΑΞ λαμβάνονται υπόψη μόνο τα έτη ασφάλισης στον ΕΔΟΕΑΠ.

5.2. Υπολογισμός της εφάπαξ παροχής λόγω γήρατος

Η εφάπαξ παροχή υπολογίζεται με βάση:

5.2.1.   τον μέσο μηνιαίο μισθό (ΜΜΜ) που ισούται με το 1/48 των συνολικών αποδοχών μιας συνεχούς 4ετίας που είναι ασφαλισμένο το μέλος στον ΕΔΟΕΑΠ και την οποία θα επιλέγει το μέλος,

5.2.2.   τον συντελεστή προσαύξησης για κάθε τμήμα του μέσου μηνιαίου μισθού (ΜΜΜ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παράδειγμα υπολογισμού εφάπαξ ενισχύσεως κατωτέρω και

5.2.3.   τα έτη ασφάλισης στον ΕΔΟΕΑΠ

5.3.  Υπολογισμός της εφάπαξ παροχής λόγω αναπηρίας

Σε περίπτωση ολικής αναπηρίας το εφάπαξ θα υπολογίζεται για υπηρεσία τουλάχιστον 25 ετών, ενώ σε περίπτωση μερικής αναπηρίας το εφάπαξ θα υπολογίζεται για υπηρεσία τουλάχιστον 20 ετών.

5.4.  Υπολογισμός της εφάπαξ παροχής λόγω θανάτου

Σε περίπτωση θανάτου το εφάπαξ θα υπολογίζεται για υπηρεσία τουλάχιστον 25 ετών υπαγωγής στον ΕΔΟΕΑΠ.

6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΦΑΠΑΞ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΥΣ

6.1     Η σύζυγος λαμβάνει το 60% και τα παιδιά το 40% κατ’ ισομοιρία.

6.2     Η σύζυγος λαμβάνει το 100% όταν δεν υπάρχουν παιδιά, ούτε γονείς, ούτε αδέλφια.

6.3     Η σύζυγος λαμβάνει το 75% και οι γονείς, ή όταν δεν υπάρχουν αυτοί τα αδέλφια, το 25%.

6.4     Τα ορφανά από γονείς παιδιά το 100% κατ’ ισομοιρία.

6.5     Όταν δεν υπάρχει σύζυγος ή παιδιά, τότε οι γονείς παίρνουν το 50% εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης των δικαιοδόχων, όταν όμως δεν υπάρχουν γονείς αλλά μόνον αδέλφια τότε αυτά παίρνουν το 50%. Το υπόλοιπο 50% προσαυξάνει το αποθεματικό ασφαλείας.