Μητρώο

A. ΜΗΤΡΩΟ
Α1. ΑΜΕΣΑ ΜΕΛΗ
Α1.2. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Α1.3. ΑΡΘΡΟ 3 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Δείτε εδώ). 

Α2.  ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ  – TEKNA
A2.1. TEKNA ΜΕΧΡΙ 18 ΕΤΩΝ.

Για τέκνα νεογέννητα και μέχρι ηλικίας 18 ετών απαιτούνται :

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης για νεογέννητα.

Στις περιπτώσεις γυναικών αμέσων μελών βεβαίωση από το ταμείο του πατέρα ότι δεν ασφαλίζονται εκεί για τον κλάδο ασθενείας

Αν το τέκνο υπήρξε ασφαλισμένο σε άλλο ταμείο απαιτείται βεβαίωση διαγραφής του.

Α2.2. ΤΕΚΝΑ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 26 ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

Για τέκνα άνεργα και άγαμα από 18 έως 24 και μέχρι 26 που σπουδάζουν προκειμένου να παραμείνουν στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίζονται :  πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εργάζονται και δεν δικαιούνται να ασφαλισθούν σε κανέναν άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο, φορολογικά στοιχεία καθώς και πιστοποιητικό σπουδών τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, αυτό θα πιστοποιείται με την  προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης θεωρημένης από την αρμόδια ΔΟΥ  Για την ανανέωση της ασφάλισής τους γίνεται επανέλεγχος την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους και για δυο συνεχή χρόνια μέχρι το 26ο έτος της ηλικίας τους.

Σύμφωνα με  τη νέα απόφαση  ΣΔΣ 8/19-2-2014 τα άνεργα και άγαμα ενήλικα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους, ή εφόσον σπουδάζουν το 26ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για συνέχιση της ασφάλισής τους στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ με καταβολή μηνιαίας εισφοράς € 70.

Επισημαίνεται ότι το όριο διάρκειας ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τη 10ετία συνεχόμενα ή διακοπτόμενα και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης του 36ου έτους της ηλικίας του

Η ασφάλιση τους ελέγχεται κάθε 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτος και για την ανανέωσή της γίνεται επανέλεγχος φορολογικών στοιχείων και στοιχείων οικογενειακής κατάστασης. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η έγκαιρη καταβολή της μηνιαίας εισφοράς.

Α3.  ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ  –  ΣΥΖΥΓΟΙ

Προϋπόθεση : Nα μην υπάρχει δικαίωμα σε πρωτογενή ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γάμου (πρόσφατη)

Τελευταίο εκκαθαριστικό αρμοδίας ΔΟΥ ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του υπό υπαγωγή συζύγου, (σε περίπτωση που ο γάμος είναι πρόσφατος και δεν έχει υποβληθεί κοινή φορολογική δήλωση)

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν υπάρχει δικαίωμα ασφάλισης σε άλλον ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο.

Βεβαίωση από τελευταίο ασφαλιστικό φορέα (αν ήταν ασφαλισμένος-η ο/η σύζυγος) από την οποία να προκύπτει ότι δεν δικαιούται πλέον περίθαλψη.

2 φωτογραφίες.

Ανανέωση – Επανέλεγχος :

Η ισχύς της υπαγωγής αρχικά διαρκεί μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του επόμενου της υπαγωγής έτους οπότε και ανανεώνεται μετά από επανέλεγχο ο οποίος πραγματοποιείται ύστερα από προσκόμιση νέων φορολογικών στοιχείων

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ  ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ

Σύζυγοι ασφαλισμένων οι οποίοι βρίσκονται σε κύηση μπορούν να εξυπηρετούνται από τα ιατρεία και εργαστήρια του ΕΔΟΕΑΠ, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι την Π.Η.Τ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Θέση νοσηλείας σε νοσοκομείο από τον πρωτογενή φορέα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση γυναικολόγου με την πιθανή ημερομηνία τοκετού.

ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΕΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – Με τις  ΣΔΣ 33/27-8- 2012 και 35/10-9-2012  αποφάσεις του ΔΣ τα μέλη που διαγράφονται εφόσον έχουν συμπληρώσει 5ετια στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ για τους κλάδους επικούρησης και εφάπαξ ενίσχυσης,  μπορούν να ζητήσουν τον συμψηφισμό των οφειλών τους – κεφάλαιο και προσαυξήσεις μέχρι την ημερομηνία διαγραφής τους από την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση που θα δικαιούνται κατά την έξοδό τους σε σύνταξη. Επισημαίνεται ότι το ποσό της οφειλής προσαυξάνεται με τις προβλεπόμενες από το Νόμο προσαυξήσεις.

Επισημαίνεται ότι στα διαγραφέντα μέλη διατηρούνται τα ασφαλιστικά δικαιώματα (επικούρησης και εφάπαξ) , τα οποία θα συνυπολογισθούν κατά την έξοδό τους, σε σύνταξη από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο.