Κλάδος Υγείας

Παροχή Αεροστρώματος

20% συμμετοχή μέχρι του ποσού των 150 € για αγορά και με έγκριση του αρχιάτρου κατόπιν γνωματεύσεως του θεράποντος ιατρού.

Χωρίς συμμετοχή για ενοίκιο αεροστρώματος και για διάστημα 1 μηνός με τις ίδιες προϋποθέσεις. Για διάστημα μεγαλύτερο του μήνα απαιτείται έγκριση Αρχιάτρου και προβλέπεται συμμετοχή 10%.