Επικούρηση

Επικούρηση (Άρθρο 13 Καταστατικού)

Επικούρηση λόγω γήρατος γενικές πληροφορίες :

Η πρώτη των βασικών προϋποθέσεων απονομής επικούρησης είναι η προηγούμενη απονομή στον ενδιαφερόμενο κύριας σύνταξης από τον αντίστοιχο φορέα ΕΤΑΠ ΜΜΕ – κλάδος ΤΣΠΕΑΘ.

Ο ασφαλισμένος για να μπορέσει να λάβει επικούρηση από το τελευταίο ταμείο στο οποίο ασφαλίσθηκε θα πρέπει να έχει διανύσει πραγματική υπηρεσία σε αυτό τουλάχιστον πέντε (5) έτη.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν πληροί αυτήν την προϋπόθεσή, ο φάκελός του παραπέμπεται στο προηγούμενο επικουρικό ταμείο π.χ. το ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ. Φυσικά τα έτη τα οποία έχει διανύσει ασφαλισμένος γνωστοποιούνται στο προηγούμενο ταμείο καθώς και το τμήμα επικούρησης που αναλογεί στον ΕΔΟΕΑΠ με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση απονέμεται στους ασφαλισμένους που οι φάκελοί τους παραπέμπονται στο προηγούμενο ταμείο μετά την οριστικοποίηση της συνταξιοδότησής τους από το ταμείο αυτό. (και την ενημέρωση σχετικά του ΕΔΟΕΑΠ).

Η ημερομηνία απονομής της επικουρικής σύνταξης δεν μπορεί να προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής αίτησής του για συνταξιοδότηση από το κύριο ταμείο.

Δηλαδή σε περίπτωση που η αίτηση απονομής επικούρησης δεν είναι την ίδια ημερομηνία λόγω καθυστέρησης υποβολής της αίτησης, λογίζεται αυτή της αίτησης στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ κλ. ΤΣΠΕΑΘ για κυρία σύνταξη.

Προκειμένου οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ να έχουν πλήρη εικόνα της ασφαλιστικής τους κατάστασης καθώς και σωστή και έγκαιρη ενημέρωση πριν την υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση, το ταμείο μας έχει καθιερώσει τη διαδικασία των ραντεβού με τον αρμόδιο Τομέα Ασφάλισης.

Ειδικά για τις περιπτώσεις αναπηρίας :

Το ταμείο κυρίας σύνταξης απονέμει σύνταξη λόγω αναπηρίας με βάση πόρισμα της  εκάστοτε οριζόμενης από τη νομοθεσία Επιτροπής, (σήμερα Κ.Ε.Π.Α.),  στην οποία παραπέμπει ασφαλισμένους οι οποίοι αιτούνται αναπηρικής σύνταξης για λόγους υγείας.

Στη συνέχεια ο ΕΔΟΕΑΠ ως επικουρικό ταμείο απονέμει με τη σειρά του επικουρική σύνταξη λόγω αναπηρίας, εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει διανύσει συνολικά σε επικουρικά ταμεία 10ετη ασφάλιση προκειμένου να χορηγηθεί επικούρηση. Αν προκύπτει 10ετης ασφάλιση στον ΕΔΟΕΑΠ δεν χρειάζεται ο χρόνος από τυχόν ασφάλισή του σε προηγούμενα ταμεία. Αν όμως δεν προκύπτει, τότε εφόσον υπάρχει προϋπηρεσία σε προηγούμενα ταμεία αυτή αναζητείται μετά από δήλωση του ασφαλισμένου περί διαδοχικής ασφάλισης και μετά από αλληλογραφία μετά ΕΔΟΕΑΠ και του άλλου ταμείου.

Η ανωτέρω σύνταξη υπολογίζεται σαν να είχε ο ασφαλισμένος 25ετη υπηρεσία στον ΕΔΟΕΑΠ

Η αναπηρική σύνταξη δεν είναι εξ αρχής οριστική. Ανάλογα με το χρονικό διάστημα το οποίο την απονέμει το κύριο ταμείο την απονέμει και ο ΕΔΟΕΑΠ ως επικουρικό ταμείο. Μπορεί να παρατείνεται για ένα για δυο ή για τρία χρόνια μέχρι να γίνει οριστική.

Κατά την έξοδό του σε αναπηρική σύνταξη ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται με βάση τις καταστατικές διατάξεις του ΕΔΟΕΑΠ να λάβει την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση. Την λαμβάνει μόνο με την οριστικοποίηση της αναπηρίας.

Δικαιοδόχοι επικούρησης λόγω θανάτου :

Στις περιπτώσεις θανάτου του αμέσου μέλους λαμβάνουν επικούρηση οι δικαιοδόχοι του όπως αυτοί ορίζονται από τις Καταστατικές διατάξεις του ΕΔΟΕΑΠ άρθρο 13 Καταστατικού  (προϋπόθεση είναι η προηγούμενη συνταξιοδότησή τους από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα ΕΤΑΠ ΜΜΕ πρ. ΤΣΠΕΑΘ),

Οι δικαιοδόχοι λαμβάνουν το 70% της σύνταξης που λάμβανε το κύριο μέλος. Αν υπάρχει σύζυγος και παιδί ή παιδιά, η σύζυγος λαμβάνει το 60% του 70% και τα παιδιά ανάλογα με πόσα είναι μοιράζονται το 40% του 70%.

Επισημαίνεται ότι οι δικαιοδόχοι συνταξιοδοτούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο ανανεώνεται  εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και μετά από προηγούμενη ανανέωσή του από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα ΕΤΑΠ ΜΜΕ πρ. ΤΣΠΕΑΘ.

Αν το άμεσο μέλος αποβιώσει εν ενεργεία και έχει συμπληρώσει την απαιτούμενη προϋπηρεσία (τουλάχιστον 40 μήνες για περιπτώσεις από την 1-1-2011 και μετά) τότε οι δικαιοδόχοι του λαμβάνουν επικούρηση σαν να είχε 25ετη υπηρεσία, εκτός εάν ο θανών είχε περισσότερα έτη υπηρεσίας.  Επίσης λαμβάνουν όπως προβλέπεται από τις Καταστατικές μας διατάξεις και το εφάπαξ επιμερισμένο όπως και την επικούρηση. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που το μέλος είχε ασφαλισθεί σε προηγούμενο από τον ΕΔΟΕΑΠ ταμείο, οι δικαιοδόχοι του το δηλώνουν κατά την αίτησή τους για επικούρηση λόγω θανάτου, προκειμένου ο χρόνος αυτός να συνυπολογισθεί κατά την κρίση της απονομής επικούρησης από τον ΕΔΟΕΑΠ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ 

Με  την υπ΄αριθμ. 30/2-8-2011 συνεδρίαση του ΔΣ, κατόπιν εισήγησης της Προέδρου, αποφασίσθηκε εφεξής, στους ασφαλισμένους που υποβάλουν αίτηση για χορήγηση επικουρικής σύνταξης (μόνο για τις περιπτώσεις γήρατος),  να χορηγείται προσωρινή επικούρηση,  εφόσον το επιθυμούν, ύψους ποσού € 250,00 μηνιαίως.

Απαραίτητη προϋπόθεση η συμπλήρωση 15ετούς προϋπηρεσίας σε επικουρικό φορέα, από τα οποία τα τελευταία 5 έτη  να έχουν διανυθεί στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ.

Οι προϋποθέσεις απονομής προσωρινής επικουρικής σύνταξης είναι οι ακόλουθες:

Ι. Για μέλη τα οποία έχουν ασφάλιση μόνο στον ΕΔΟΕΑΠ (πραγματική και εξαγορασμένη προϋπηρεσία) απαιτούνται:

  • Αίτηση για απονομή προσωρινής επικούρησης στον Τομέα Επικοινωνίας (Γ.Ε.Α.)
  • Αίτηση για απονομή προσωρινής και οριστικής σύνταξης από το ΕΤΑΠ ΜΜΕ (κλ.ΤΣΠΕΑΘ)
  • Τουλάχιστον 15ετής προϋπηρεσία στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ

ΙΙ. Για μέλη των οποίων η επικούρηση τους κρίνεται  με βάση τις διατάξεις του Νόμου περί διαδοχικής ασφάλισης απαιτούνται:

  • Αίτηση για απονομή προσωρινής επικούρησης στον Τομέα Επικοινωνίας (Γ.Ε.Α.)
  • Αίτηση για απονομή προσωρινής και οριστικής σύνταξης από το ΕΤΑΠ ΜΜΕ (κλ.ΤΣΠΕΑΘ)
  • Τουλάχιστον 15ετής προϋπηρεσία στην ασφάλιση επικουρικών ταμείων (ΕΔΟΕΑΠ και προηγούμενα) η οποία θα προκύπτει από βεβαιώσεις  των  ταμείων στα οποία έχουν  ασφαλισθεί διαδοχικά πριν τον ΕΔΟΕΑΠ, σε συνδυασμό με την ασφάλιση στον Οργανισμό μας.

Οι βεβαιώσεις αυτές θα επισυνάπτονται στις αιτήσεις και πρέπει να περιλαμβάνουν  περιόδους προϋπηρεσίας και  σύνολο ημερών εργασίας στα εν λόγω ταμεία.

α) Στις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί αίτηση για οριστική σύνταξη στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ αλλά δεν έχει εκδοθεί κύρια σύνταξη, θα χορηγείται προσωρινή επικούρηση από την ημερομηνία της αίτησης στον ΕΔΟΕΑΠ.

β) Οι περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης και αφού έχει εκδοθεί η κύρια σύνταξη, θα μπορούν να λαμβάνουν προσωρινή  επικούρηση από την ημερομηνία έκδοσης της κύριας σύνταξης, εφόσον προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

γ) Κατά την απονομή της προσωρινής επικούρησης, δεν θα γίνεται εκκαθάριση και καταβολή της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για προκαταβολή εφάπαξ ενίσχυσης υπολογισμένης με το 60% του Βασικού Συντελεστή εφάπαξ, σύμφωνα με τις σχετικές καταστατικές διατάξεις του Οργανισμού μας (άρθρο 12 παρ. 7α,β).  

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η διαδοχική ασφάλιση λαμβάνεται υπόψη κατά τη συνταξιοδότηση μόνο εάν ο ασφαλισμένος το επιθυμεί και εφόσον το δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής του προς συνταξιοδότηση.

Εφόσον το τελευταίο ταμείο (ΕΔΟΕΑΠ), που ασφαλίσθηκε ο ενδιαφερόμενος είναι και το απονέμον τη σύνταξη τότε απευθύνει αλληλογραφία προς τα προηγούμενα ταμεία κατόπιν επιθυμίας του ενδιαφερομένου, προκειμένου να συγκεντρώσει το σύνολο των ετών υπηρεσίας του.

Επισημαίνεται ότι ο ασφαλισμένος προσερχόμενος να ενημερωθεί για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής του, πρέπει να αναφέρει τυχόν προηγουμένα ταμεία που έχει ασφαλισθεί καθώς υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που δεν θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα από τον ΕΔΟΕΑΠ και είναι απαραίτητος ο συνυπολογισμός της διαδοχικής ασφάλισης.