ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23-01-2019

 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ «Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.»

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, όπως περιγράφεται στα κριτήρια αξιολόγησης.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού και οι ζητούμενες υπηρεσίες περιγράφονται παρακάτω σε έξι διαφορετικές κατηγορίες. Σε κάθε κατηγορία υπάρχει συντελεστής βαρύτητας  (Σ.Β.). Το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας είναι 100.

 1. Λογιστικός Διαχωρισμός των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Ταμείου κατά την 30η Νοεμβρίου 2017 και την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Απαιτούμενη εμπειρία ομάδας έργου (Σ.Β. 0,20)

Η ομάδα έργου και ο επικεφαλής αυτής, θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία, σε αντίστοιχα έργα παροχής λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών τουλάχιστον σε δυο (2) μεγάλους Οργανισμούς.

Η εμπειρία αυτή αποδεικνύεται προσκομίζοντας  τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των έργων αυτών.

 1. Αποτίμηση των ακινήτων περιουσιακών περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού στην εύλογη αξία κατά την 30η Νοεμβρίου 2017 και την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Απαιτούμενη εμπειρία ομάδας έργου  (Σ.Β. 0,05)

Ο υπολογισμός της εύλογης αξίας των ακινήτων του Οργανισμού, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από Πιστοποιημένο Εκτιμητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών (Ν. 4152/2013, Υποπαράγραφος Γ’ «Ρυθμίσεις για την Παροχή Εκτιμητικών Υπηρεσιών» με σχετική πολυετή εμπειρία.

 1. Υποστήριξη για την πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και σύνταξη α) Ισολογισμού έναρξης την 30η Νοεμβρίου 2017 και β) Οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018

Απαιτούμενη εμπειρία ομάδας έργου (Σ.Β. 0,15)

Ο επικεφαλής της ομάδας του έργου,

α) θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία  σε έργα σχετικά με την εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και γενικά την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων τουλάχιστον δυο (2) Φορέων Ασφάλισης – Επικούρησης, είτε πρόκειται για Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης είτε για Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ).

Η εμπειρία αυτή αποδεικνύεται προσκομίζοντας τους υπογεγραμμένους Ισολογισμούς των φορέων.

 

 1. Σύνταξη Ισολογισμού και έκθεσης Φερεγγυότητας ΙΙ (για την περίοδο 1η Δεκεμβρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2018)

Απαιτούμενη εμπειρία ομάδας έργου (Σ.Β. 0,30)

Η ομάδα έργου θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη πολυετή εμπειρία στα ακόλουθα:

 • Προσδιορισμό, ποσοτικοποίηση και διαχείριση ασφαλιστικών και επενδυτικών κινδύνων.
 • Διενέργεια αναλύσεων ευαισθησίας (Stress Test) στους ασφαλιστικούς και επενδυτικούς κινδύνους με σκοπό την αξιολόγηση της φερεγγυότητας και ην καλύτερη κατανόηση του προφίλ κινδύνου από την Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Ανάλυση σεναρίων (Scenario Analysis) οι οποία ολοκληρώνει και εμπλουτίζει την αξιολόγηση της φερεγγυότητας και του προφίλ κινδύνου του οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο ενός δυσμενούς σεναρίου στην φερεγγυότητα.
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση βέλτιστων τεχνικών μετρίασης ασφαλιστικών και επενδυτικών κινδύνων.
 • Συγγραφή έκθεσης φερεγγυότητας με αποδέκτες την Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Συγγραφή Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης σύμφωνα με τα πρότυπα του κανονισμού Φερεγγυότητα ΙΙ.
 • Διενέργεια Ιδίας Αξιολόγησης Κίνδυνων και Φερεγγυότητας σύμφωνα με τα πρότυπα του κανονισμού Φερεγγυότητα ΙΙ.
 • Κατάρτιση ισολογισμού σύμφωνα με τις αρχές της Φερεγγυότητα II.
 • Ο επικεφαλής του έργου να έχει εμπειρία – προϋπηρεσία, σε θέση ευθύνης τμήματος διαχείρισης κινδύνων (Risk Management Department).
 1. α) Ανάπτυξη συστήματος εσωτερικού ελέγχου και πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης.

β) Κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου και εγχειριδίου διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.

γ)  Διενέργεια δύο (2) εξαμηνιαίων περιοδικών ελέγχων για το έτος 2019.

Απαιτούμενη εμπειρία ομάδας έργου (Σ.Β. 0,10)

Για τα μέλη της ομάδας έργου θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να υπάρχει τουλάχιστον ένας πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (CIA).
 • Να υπάρχει τουλάχιστον ένας πιστοποιημένος Ελεγκτής Πληροφοριακών Συστημάτων (CISA).
 • Τουλάχιστον ένα μέλος να είναι πιστοποιημένο στη Διασφάλιση Διαχείρισης Κινδύνων (CRMA).
 • Τουλάχιστον 2 (δύο) στελέχη της ομάδας έργου να έχουν περισσότερα από τρία έτη εμπειρίας σε έργα Εσωτερικού Ελέγχου και ανάπτυξης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, Φορείς Γενικής Κυβέρνησης ή λοιπούς μεγάλους οργανισμούς.
 1. Κατανόηση των διαδικασιών και λειτουργιών του ΕΔΟΕΑΠ.

 

Απαιτούμενη εμπειρία ομάδας έργου (Σ.Β. 0,20)

 

Στα κριτήρια επιλογής του αναδόχου του έργου, θα ληφθεί υπόψη προηγούμενη  εμπειρία του αναδόχου και της ομάδας του έργου αυτού στην παροχή συμβουλευτικών ή ελεγκτικών υπηρεσιών στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικούρησης Ασφάλισης Περίθαλψης «Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.».

 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

 

Στην τεχνική προσφορά τους οι καταθέτουσες εταιρείες θα πρέπει:

 

 1. Να καταθέσουν σύντομο προφίλ της εταιρείας τους.
 2. Να απαντήσουν με τεκμηρίωση στα ζητούμενα στις έξι κατηγορίες του κεφαλαίου Β, αποδεικνύοντας την επάρκειά τους να φέρουν σε πέρας τις ζητούμενες υπηρεσίες.
 3. Να αποδέχονται δεσμευτικώς ότι ο χρόνος υλοποίησης του έργου θα είναι δέκα εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός από τις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου που θα συνεχίσουν να παρέχονται για 42 επί πλέον εβδομάδες.
 4. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα έτος.
 5. Στις τεχνικές προσφορές δεν θα υπάρχει κανένα οικονομικό στοιχείο της προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού.

 

Το έργο είναι ενιαίο και ο ανάδοχος θα είναι ένας για το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι οι όροι του διαγωνισμού είναι απαράβατοι και η μη τήρηση από συμμετέχοντες έστω και ενός εξ αυτών επισύρει τον αποκλεισμό τους από τη συνέχεια του διαγωνισμού.

 

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στην οικονομική τους προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες θα αναγράφουν τιμή σε ευρώ για το σύνολο του έργου, με σαφή αναφορά αν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ ή όχι.

 

Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Προϋπολογισμός του συνόλου του έργου ανέρχεται στις  85.000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που θα υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό αυτόν, ούτε προσφορές με  ποσοστό έκπτωσης μεγαλύτερο του 30%.

 

ΣΤ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, γίνεται βαθμολόγηση των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης προσφορών αναλόγως της επάρκειας κάθε προσφέρουσας εταιρείας στο συγκεκριμένο κριτήριο, με βαθμούς από 0 έως 100. Ακολουθεί ο υπολογισμός του Συνολικού Βαθμού Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ), που είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών (ΣΒ) όλων των κριτηρίων, από τον οποίο κρίνεται η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε προσφέροντος, δηλαδή

ΣΒΤΠ = ΣΒ1 + ΣΒ2 + ΣΒ3 + ΣΒ4 +ΣΒ5 + ΣΒ6

ΣΒj = Bj * Wj, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6

Όπου     Bj = είναι η βαθμολογία στο κριτήριο j = 1, 2, 3, 4, 5, 6 (βαθμοί 0 έως 100)

Και         Wj = είναι ο συντελεστής βαρύτητας (Σ.Β.) του κριτηρίου j = 1, 2, 3, 4, 5, 6

Ανάδοχος κηρύσσεται η εταιρεία που έχει την μικρότερη τιμή στο κλάσμα:  T/ΣΒΤΠ, όπου Τ είναι η προσφερόμενη συνολική τιμή από κάθε εταιρεία, χωρίς ΦΠΑ.

Ζ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 1. Προθεσμίες

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν προσφορά  στα κεντρικά γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Σισίνη 18, ΤΚ 11528 Αθήνα, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως την 31η Ιανουαρίου 2019. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

 1. Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους.

Τα  περιεχόμενα του κυρίως ως ανωτέρω σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

Α. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που θα περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερομένων υπηρεσιών, όπως απαιτούνται από την παρούσα. Στην τεχνική προσφορά δεν πρέπει να υπάρχει κανένα οικονομικό στοιχείο προσφοράς.

Β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη στο τηλ. 210 – 7264348 (email: yiouli@edoeap.gr)».

 

                                             ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ