ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 12/7-3-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Οργανόγραμμα ΕΔΟΕΑΠ (συν.1 αριθ. πρωτ. 405/5-3-19)

2.2 Πρόταση για τροποποίηση δομής χαρτοφυλακίου ΕΔΟΕΑΠ (συν.2  αριθ. πρωτ. 2.167/13-2-2019)

2.3 Απάντηση της ΕΙΤΗΣΕΕ στην υπ. αρ 2700/22-2-2019 επιστολή του ΕΔΟΕΑΠ (συν.3 αριθ. πρωτ. 404/28-2-2019)

2.4 Εισήγηση για την αντιμετώπιση μη καταγραφέντων πρακτικών συνεδριάσεων προηγούμενης Διοίκησης(συν.4 αριθ. πρωτ. 433/6-3-2019)