ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

16. Τι ισχύει για την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης και πώς εκδίδεται;

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο αρμόδιος φορέας για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας  των ασφαλισμένων του.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα χορηγείται από τον Τομέα Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων μετά από σχετική αίτηση του ασφαλισμένου και με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώου του Οργανισμού. Το έντυπο της αίτησης συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο και αποστέλλεται στο info@edoeap.gr. H διαδικασία έκδοσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας είναι άμεση.

Δικαιούχοι των παροχών περίθαλψης είναι τα πρόσωπα που ορίζονται στο Άρθρο 2 του Κανονισμού Υγείας ΕΔΟΕΑΠ (υπ.αριθμ.Φ 40155/14631/601 αποφ. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 1664/Β/4-7-2013).

Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

– Ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας

– Προσωπικό αριθμό αναγνώρισης του κατόχου της κάρτας ή, εάν ο αριθμός αυτός δεν υπάρχει, τον αριθμό του ασφαλισμένου, από τον οποίο προκύπτουν τα δικαιώματα του κατόχου της κάρτας

– Ημερομηνία γέννησης του κατόχου της κάρτας

– Ημερομηνία λήξης της κάρτας

– Κωδικό ΙSO του κράτους μέλους έκδοσης της κάρτας

– Κωδικό αριθμό και ακρώνυμο του αρμόδιου φορέα

– Λογικό αριθμό της κάρτας

Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις προσωρινής διαμονής κατά τις οποίες ένας ασφαλισμένος απαιτεί παροχές σε είδος, ανεξαρτήτως του σκοπού της διαμονής, ο οποίος μπορεί να είναι ο τουρισμός, οι επαγγελματικές δραστηριότητες ή οι σπουδές.

Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας αποδεικνύει ότι ο κάτοχος της κάρτας δικαιούται παροχές ασθένειας σε είδος στο κράτος μέλος διαμονής, οι οποίες καθίστανται αναγκαίες για ιατρικούς λόγους και οι οποίες χορηγούνται κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής σε ένα άλλο κράτος μέλος, ώστε ο κάτοχος της κάρτας να μην αναγκάζεται να επιστρέψει στο αρμόδιο κράτος ή το κράτος κατοικίας για να λάβει την απαραίτητη θεραπεία.

Ο σκοπός των παροχών αυτού του τύπου είναι να επιτρέπεται στον/στην ασφαλισμένο/ασφαλισμένη να συνεχίσει τη διαμονή του/της υπό ιατρικά ασφαλείς συνθήκες.

Η ΕΚΑΑ δεν ισχύει για προγραμματισμένη θεραπεία.

Αν κατοικείτε σε άλλο κράτος από αυτό στο οποίο είστε ασφαλισμένος, αποκτάτε το δικαίωμα σε όλες τις παροχές σε είδος που χορηγούνται στο κράτος κατοικίας. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η συμπλήρωση σχετικής αίτησης στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ για τη χορήγηση του κοινοτικού εντύπου S1.  Το συγκεκριμένο έντυπο παρέχει  υγειονομική κάλυψη σε εσάς και στα μέλη της οικογένειάς σας.