ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

20. Πώς διαμορφώνεται η παρακράτηση φόρου στην επικουρική σύνταξη;

Από την 1/6/2014 και εφεξής, κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013, δεν παρακρατείται ΦΜΥ από την επικουρική σύνταξη που χορηγείται από τον Οργανισμό, εκτός και εάν -με υπεύθυνή του δήλωση- ο συνταξιούχος ζητήσει να του γίνεται παρακράτηση επί ενιαίου συντελεστή. Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να δηλώνεται το ποσοστό ΦΜΥ που επιθυμεί ο συνταξιούχος και η αποστολή της μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@edoeap.gr) με την ένδειξη «ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΜΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ».