ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

18 Νοεμβρίου 2011

  Ενημέρωση για τα Κ.Ε.Π.Α. 
(Κέντρα Ελέγχου Πιστοποίησης Αναπηρίας)

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης σας , η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ  επεξεργάστηκε τις παραμέτρους λειτουργίας  του νέου πλαισίου Ελέγχου Πιστοποίησης Αναπηρίας για τη διευκόλυνση των ασθενών ασφαλισμένων μας που έχουν ανάγκη να περάσουν από Υγειονομική Επιτροπή για πιστοποίηση αναπηρίας.\

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3863/2010 από την 1-9-2011 θεσπίζονται τα Κ.Ε.Π.Α. (Κέντρα Ελέγχου Πιστοποίησης Αναπηρίας), τα οποία αντικαθιστούν τη λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών –όπως αυτές ίσχυαν μέχρι τώρα στο Ι.Κ.Α, στο Γ.Ν.Α., στις Νομαρχίες και στο Δημόσιο.

Έργο των Υγειονομικών Επιτροπών (του ΚΕ.Π.Α.) είναι:

α) Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας.

β) Ο χαρακτηρισμός ατόμων ως ΑΜεΑ.

γ) Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία.

Στόχος των Κ.Ε.Π.Α. είναι να διασφαλίζεται η ενιαία υγειονομική κρίση όλων των ασφαλισμένων, καθώς και των ανασφάλιστων πολιτών. Εξετάζονται όλες οι νέες υποθέσεις από την ως άνω ημερομηνία, καθώς και εκκρεμείς υποθέσεις με κατάθεση φακέλου μέχρι την 31-8-2011 για τις οποίες δεν εκδόθηκε γνωμάτευση ή δεν έγινε η Υγειονομική Επιτροπή.

Αυτή τη στιγμή το ΚΕΠΑ διαθέτει 45 σημεία υποδοχής ασφαλισμένων πανελλαδικά.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης προς τα Κ.Ε.Π.Α. έχει ως εξής:

Α. H αίτηση και τα ιατρικά δικαιολογητικά παραλαμβάνονται από εντεταλμένο γιατρό. 

Απαραίτητα Ιατρικά Δικαιολογητικά

Επισυνάπτονται ιατρικές βεβαιώσεις, οι οποίες μπορούν να εκδίδονται εκτός από δημόσια νοσοκομεία και από ιδιώτες ιατρούς και πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. εξιτήρια νοσοκομείων, ακτινογραφίες, τομογραφίες, τρίπλεξ κλπ). Όλες οι βεβαιώσεις πρέπει να αναγράφουν τα στοιχεία του ιατρού που τις εκδίδει.

Τα εργαστηριακά στοιχεία καταθέτονται ή πρωτότυπα ή σε θεωρημένα αντίγραφα. Δεν πρέπει να έχει παρέλθει χρόνος πλέον του 4μηνου από την πραγματοποίησή τους.

Σε περίπτωση που υπάρξουν νέα δικαιολογητικά μετά την κατάθεση του φακέλου, αυτά δεν γίνονται δεκτά κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Γίνεται αναπομπή φακέλου προκειμένου να ορισθεί νέο ραντεβού με την επιτροπή.

Επιπροσθέτως των ιατρικών δικαιολογητικών απαιτούνται: 

α) Αστυνομική Ταυτότηταβ) Βιβλιάριο ασθενείας, γ) ΑΜΚΑ, δ) Παραπεμπτικό φορέα ασφάλισης για εξέταση από τη Υ.Ε. Αν δεν υπάρχει ασφαλιστικός φορέας καταβάλλεται παραστατικό είσπραξης € 46,14 από τις οικονομικές υπηρεσίες του υποκαταστήματος ΙΚΑ όπου γίνεται η κατάθεση της αίτησης.

Β. Διενέργεια προελέγχου για την πληρότητα και την επάρκεια των δικαιολογητικών.

Επισημαίνεται ότι αν κατά τον προέλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν ελλείψεις επιστρέφονται από τον ιατρό στον ασθενή και ζητούνται εγγράφως τα λοιπά στοιχεία.

Ο ασθενής προσέρχεται στην Επιτροπή σε ορισμένο ραντεβού για το οποίο έχει προηγουμένως ειδοποιηθεί με συστημένη επιστολή. Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης, ο ασθενής μπορεί να εκπροσωπηθεί, από άτομο του οποίου τα στοιχεία, πρέπει να έχουν ήδη κατατεθεί με την αίτηση. Η αδυναμία προσέλευσης θα πρέπει να δηλώνεται υπευθύνως με επικυρωμένο αντίγραφο του γνησίου της υπογραφής,

Σε μικρό χρονικό διάστημα μετά την εξέτασή του από την Επιτροπή ο ασθενής, λαμβάνει τη γνωμάτευση η οποία χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση και χρησιμοποιείται για όλο το διάστημα το οποίο ισχύει.

Ένσταση κατά τη γνωμάτευσης και μόνο για σοβαρούς λόγους οι οποίοι θα αναπτύσσονται αναλυτικά μπορεί να κατατεθεί 10 ημέρεςμετά την έκδοσή της με προσφυγή στην Β΄θμια Υγειονομική Επιτροπή.

Με δεδομένο ότι ο ΕΔΟΕΑΠ, έχει αντικαταστήσει τα βιβλιάρια ασθενείας με την ηλεκτρονική κάρτα ασθενείας, κατόπιν αιτήσεως του μέλους, ο Τομέας Ασφάλισης θα εκδίδει προς εξυπηρέτησή του, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Επιπλέον, με αίτηση στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων, μπορεί να ζητείται Ιατρική Βεβαίωση με βάση το Ιατρικό Ιστορικό του ασφαλισμένου που τηρείται στον Οργανισμό. Επισημαίνεται ότι η βεβαίωση αυτή σε καμία περίπτωση δεν  αποτελεί γνωμάτευση για αναπηρία .

Κλείνοντας, πρέπει να γίνει σαφές ότι την ευθύνη και την πρωτοβουλία για τέτοια παραπομπή έχει το κύριο Ταμείο ΕΤΑΠ – ΜΜΕ.Ο ΕΔΟΕΑΠ βεβαίως συνεργάζεται στενά με το αδελφό Ταμείο για την εξυπηρέτηση των πασχόντων συναδέλφων.

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία απευθυνθείτε στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων τηλ. επικοινωνίας. 2107264700, επιλογή 3.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

                          ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΔΟΕΑΠ