ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

 «Διαδικτυακ Πλατφρμα Εξυπηρτησης Συναλλασσομνων με τον ΕΔΟΕΑΠ»

 

1.   ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Ενιαος Δημοσιογραφικς Οργανισμς Επικουρικς Ασφαλσεως και Περιθλψεως (ΕΔΟΕΑΠ), Σισνη 18, Τ.Κ. 11528, Αθνα, 5ος ροφος, Τηλ. 0030 210 7264367, Fax 210 7293631 e-mail: jpapastamelos@edoeap.gr.

Κθε ενδιαφερμενος μπορε να λβει την προκρυξη του διαγωνισμο σε ηλεκτρονικ μορφ απ εδ. Επσης μπορε να την παραλαμβνει και απ την δρα μας, ετε αυτοπροσπως ετε με ταχυμεταφορικ (courier).

 

2.   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αντικεμενο του διαγωνισμο εναι η επιλογ Αναδχου για το ργο

«Διαδικτυακ Πλατφρμα Εξυπηρτησης Συναλλασσομνων με τον ΕΔΟΕΑΠ», πως αναλυτικ αναφρεται στη διακρυξη του διαγωνισμο. Εδος Σμβασης Υπηρεσιν (κατηγορα υπηρεσας): 07 «Υπηρεσες Πληροφορικς και Συναφες Υπηρεσες». Ταξινμηση κατ CPV: 72.21.29.00-8 «Διφορες Υπηρεσες Ανπτυξης Λογισμικο και Συστημτων Ηλεκτρονικν Υπολογιστν». Ο συνολικς προπολογισμς του ργου ανρχεται στο ποσ των εξακοσων ενενντα εννα χιλιδων ευρ (699.000,00€) συμπεριλαμβανομνου ΦΠΑ 23% (προπολογισμς χωρς ΦΠΑ: € 568.292,68 ΦΠΑ: € 130.707,32).

 

3.   ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Ανδοχος θα προσφρει τις υπηρεσες του στην δρα του ΕΔΟΕΑΠ, πως αναλυτικ προσδιορζεται στη διακρυξη του διαγωνισμο.

 

4.   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαωμα συμμετοχς στο Διαγωνισμ χουν φυσικ νομικ πρσωπα Ενσεις φυσικν /και νομικν προσπων, που εναι εγκατεστημνα στα κρτη – μλη της Ευρωπακς νωσης (Ε.Ε.) εναι εγκατεστημνα στα κρτη – μλη της Συμφωνας για τον Ευρωπακ Οικονομικ Χρο (ΕΟΧ)   εναι εγκατεστημνα στα κρτη – μλη που χουν υπογρψει τη Συμφωνα περ Δημοσων Συμβσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμου Οργανισμο Εμπορου, η οποα κυρθηκε απ την Ελλδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α139) υπ τον ρο τι η σμβαση καλπτεται απ την Σ.Δ.Σ. – εναι εγκατεστημνα σε τρτες χρες που χουν συνψει ευρωπακς συμφωνες με την Ε.Ε. χουν συσταθε με τη νομοθεσα κρτους – μλους της Ε.Ε. του ΕΟΧ του κρτους – μλους που χει υπογρψει τη Σ.Δ.Σ. της τρτης χρας που χει συνψει ευρωπακ συμφωνα με την Ε.Ε. και χουν την κεντρικ τους διοκηση την κρια εγκατστασ του την δρα τους στο εσωτερικ μιας εκ των ανωτρω χωρν, τα οποα πληρον τους ρους που καθορζονται στις παραγρφους Β2.3 «Δικαιολογητικ Συμμετοχς» και Β2.6 «Ελχιστες Προποθσεις Συμμετοχς», χοντας μεταξ λλων τεκμηριωμνη και αποδεδειγμνη επαγγελματικ ικαντητα και τεχνογνωσα σχετικ με την υλοποηση αντστοιχων με το υπ ανθεση ργων.

 

5.   ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ

Δεν γνονται δεκτς προσφορς που υποβλλονται για την εκπνηση μρους του ργου.

 

6.   ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εναλλακτικς προσφορς δεν θα ληφθον υπψη.

 

7.   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το ργο θα πρπει να ολοκληρωθε σε 14 μνες απ την υπογραφ της σμβασης.

 

8.   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Οι υποψφιοι μπορον να ζητον συμπληρωματικς πληροφορες διευκρινσεις για το περιεχμενο της διακρυξης του διαγωνισμο, στα στοιχεα που αναφρονται στην παργραφο 1, ως  τις 30/11/2012. 

 

9.   ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορς υποβλλονται στην δρα του ΕΔΟΕΑΠ, Σισνη 18, Τ.Κ. 11528, Αθνα. Η προθεσμα υποβολς των προσφορν λγει στις 14/12/2012, ημρα Παρασκευ και ρα 13:00 μ.μ. Οι προσφορς υποβλλονται στην ελληνικ γλσσα, σμφωνα με τα αναφερμενα στη διακρυξη.

 

10.   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

Η αποσφργιση των προσφορν θα γνει στην δρα του ΕΔΟΕΑΠ, Σισνη 18, Τ.Κ. 11528, Αθνα, απ την Επιτροπ Διενργειας Διαγωνισμο στις 14/12/2012, ημρα Παρασκευ και ρα 14:00 μ.μ., παρουσα των υποψηφων Αναδχων των νομμως εξουσιοδοτημνων εκπροσπων τους.

 

11.   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για τη συμμετοχ στο διαγωνισμ απαιτεται κατθεση εγγυητικς επιστολς συμμετοχς, της οποας το ποσ θα πρπει να καλπτει, σε ευρ (€), ποσοστ 5% του συνολικο προπολογισμο του ργου (συμπεριλαμβανομνου του Φ.Π.Α.), δηλαδ 34.950,00 €.

 

12.   ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Ο Ανδοχος πρπει στην προσφορ του να επιλγει με σαφνεια ναν απ τους προτεινμενους τρπους πληρωμς, πως αυτο ορζονται στο τεχος στην παργραφο Β5.2 «Τρποι Πληρωμς – Κρατσεις» της προκρυξης του διαγωνισμο.

 

13.   ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

πως αναφρονται στη διακρυξη του διαγωνισμο.

 

14.   ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ

Οι προσφορς ισχουν και δεσμεουν τους συμμετχοντες στο διαγωνισμ για ξι (6) μνες απ την επμενη μρα της καταληκτικς ημερομηνας υποβολς τους. Προσφορ που ορζει μικρτερο χρνο ισχος, απορρπτεται ως απαρδεκτη. Η ισχς της Προσφορς παρατενεται υποχρεωτικ, εφσον ζητηθε απ την Αναθτουσα Αρχ πριν απ τη λξη της, για διστημα ακμη ξι (6) μηνν.

 

15.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η πλον συμφρουσα προσφορ, σμφωνα με τα κριτρια που αναφρονται αναλυτικ στο τεχος της διακρυξης.

 

16.   ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το ργο χρηματοδοτεται απ τα Επιχειρησιακ Προγρμματα  «Ψηφιακ Σγκλιση», «Μακεδονα - Θρκη», «Κρτη & Νσοι Αιγαου», «Θεσσαλα - Στερε Ελλδα – πειρος», «Αττικ» στο πλασιο του ΕΣΠΑ, απ το ΕΤΠΑ και απ Εθνικος Πρους.

 

17.   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η προκρυξη του διαγωνισμο απεστλη στην Υπηρεσα Επσημων Εκδσεων των Ευρωπακν Κοινοττων στις 19/10/2012.

 

18.   ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η σμβαση καλπτεται απ τη Συμφωνα περ Δημσιων Συμβσεων.

 

19.   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Πατστε εδ για να διαβσετε τα αποτελσματα της δημσιας διαβολευσης πως αυτ ολοκληρθηκε στις 21.5.2012.

 

20.  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ

Πατστε εδ για να διαβσετε τις απαντσεις στα ερωτματα πως αυτ τθηκαν απ τους υποψφιους αναδχους.