ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Έσοδα

Έσοδα

Έσοδα του ΕΔΟΕΑΠ, σύμφωνα με το Καταστατικό του ΕΔΟΕΑΠ (ΦΕΚ αρ. φύλλου 1689/15/5/2018) είναι:

Άρθρο 5

Α. Οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη, οι οποίες ορίζονται ως εξής: α) η μηνιαία εισφορά επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισμένων του άρθρου 3 ορίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου, από 1/6/2019 έως 31/5/2022 σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου και από 1/6/2022 και εντεύθεν σε ποσοστό 3,00% για τον ασφαλισμένο και 3,00% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου (Ν. 4549/2018, άρθρο 19) β) Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης υγείας ασφαλισμένων του άρθρου 3 ορίζεται σε ποσοστό 2,55% για τον ασφαλισμένο και 4,55% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου. γ) Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης υγείας των συνταξιούχων του Οργανισμού ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της καταβαλλόμενης από τον ΕΔΟΕΑΠ σύνταξης. δ) Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης πρόνοιας των ασφαλισμένων της παραγράφου 1.Γ του άρθρου 3 ορίζεται σε ποσοστό 1% επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου. Οι μηνιαίες αποδοχές, επί των οποίων υπολογίζονται οι παραπάνω εισφορές, δεν μπορούν να υπολείπονται του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Β. Εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης της παραγράφου 1.Α.β’ του άρθρου 3, κατά το μέρος που προέρχεται από αμιγή δραστηριότητα επιχείρησης ή εκμετάλλευσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, εκ της οποίας στα ΕΤΑΣ και ΤΕΑΣ αποδίδεται από τον ΕΔΟΕΑΠ αναλογία αντίστοιχη του αριθμού των ασφαλισμένων τους με βάση μηνιαίες καταστάσεις μελών. Για την «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ ΑΕ)», η εργοδοτική εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί των ετήσιων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου του ανταποδοτικού τέλους, αφού αφαιρεθεί το δημοσιονομικό πλεόνασμα και το μέρισμα που καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως τα ποσά αυτά αποτυπώνονται στον οριστικό απολογισμό χρήσης της ΕΡΤ ΑΕ.

Γ. Οι τόκοι από την περιουσία του, καθώς και κάθε πρόσοδος από τη διαχείρισή της.

Δ. Κάθε άλλη πρόσοδος από εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα.

Ε. Τα αναλογούντα μέχρι τις 15.9.2016 έσοδα που προβλέπονταν από τις καταργηθείσες με το άρθρο 38 παρ. 9 του ν. 4387/2016 διατάξεις.

ΣΤ. Ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (internet), εφόσον ο λήπτης των εν λόγω υπηρεσιών έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα και ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή έδρας του παρόχου των υπηρεσιών και η οποία δεν βαρύνει τα πρόσωπα που καταβάλλουν αυτή, κατά την ως άνω περίπτωση β’.

Ζ. Οι εκ της καθυστερήσεως αποδόσεως των προς τον ΕΔΟΕΑΠ κάθε είδους οφειλών επιβαλλόμενες προσαυξήσεις – τόκοι, όπως ορίζονται στον Κανονισμό Εσόδων του ΕΔΟΕΑΠ.

 

Από τα αναλογούντα έσοδα της περίπτωσης Ε, μετά την αφαίρεση των γενικών εξόδων λειτουργίας του Οργανισμού και του ποσοστού που αποδίδεται δυνάμει του άρθρου 12 του α.ν. 248/1967 σε έτερα Ταμεία, διατίθενται:

α) Ποσοστό τέσσερα και πενήντα πέντε εκατοστά τοις εκατό (4,55%), στην Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.

β) Ποσοστό πενήντα πέντε εκατοστά τοις εκατό (0,55%) στην Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.

γ) Ποσοστό εβδομήντα πέντε εκατοστά τοις εκατό (0,75%) στην Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης και

δ) ποσοστό δέκα πέντε εκατοστά τοις εκατό (0,15%) στην Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης.

 

Άρθρο 6

Είσπραξη εσόδων

  1. Κάθε επιχείρηση της παραγράφου 1.Α του άρθρου 3 υποχρεούται να υποβάλει στον ΕΔΟΕΑΠ και να τηρεί Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων και Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών για το προσωπικό που απασχολεί και υπάγεται στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ
  2. Η είσπραξη των εσόδων του ΕΔΟΕΑΠ πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Είσπραξης Εσόδων του Οργανισμού που εκδόθηκε με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και εγκρίθηκε με τη Φ20155/25187/Δ16.624/2-5-2018 (Β’1582) απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον οποίο προσδιορίζονται ο τύπος, η μορφή, τα στοιχεία και το περιεχόμενο, (18554 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 1689/15.05.2018) ο χρόνος και η προθεσμία υποβολής και επανυποβολής των Αναλυτικών Καταστάσεων, τα υπόχρεα πρόσωπα και επιχειρήσεις, ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς, η διαδικασία τήρησης των υποχρεώσεων του εργοδότη και εργαζόμενου, η διαδικασία τροποποίησης γνωστοποίησης των μεταβολών, το χρονικό διάστημα έκδοσης και γνωστοποίησης, ο τρόπος αποστολής του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, το πρόσθετο τέλος για τη μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή των Καταστάσεων, η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την υλοποίηση του, όπως θα ισχύει κάθε φορά.
  3. Η εργοδοτική εισφορά της περίπτωσης της παραγράφου 1.Β του άρθρου 5 προσδιορίζεται κατά μήνα επί του κύκλου εργασιών εκάστου υπόχρεου, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967, όπως έχει τροποποιηθεί, και αποδίδεται στον ΕΔΟΕΑΠ το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του παρόντος άρθρου. Μέχρι το τέλος του α΄ εξαμήνου κάθε έτους οι εργοδότες που είναι υπόχρεοι για την καταβολή της εισφοράς, καταθέτουν στον ΕΔΟΕΑΠ εκκαθαριστική κατάσταση και καταβάλλουν την επιπλέον διαφορά που προκύπτει. Η τυχόν επιπλέον καταβληθείσα εισφορά συμψηφίζεται με τις εισφορές του επόμενου εξαμήνου.
  4. Οι εισφορές εργοδότη και εργαζομένου της παραγράφου 1.Α του άρθρου 5 καταβάλλονται στο τέλος του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης.
  5. Η ειδική εισφορά της περίπτωσης ΣΤ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 παρακρατείται από τον λήπτη των υπηρεσιών κατά τη μερική ή ολική καταβολή της οικείας αμοιβής και αποδίδεται στον ΕΔΟΕΑΠ το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται της ημερομηνίας εκδόσεως του οικείου παραστατικού. Με απόφαση του ΔΣ  του ΕΔΟΕΑΠ ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.
  6. Οι απαιτήσεις του Οργανισμού από εισφορές κάθε είδους, σε περίπτωση ολικής ή μερικής καθυστέρησης της εξόφλησής τους, συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων τους από πρόσθετα τέλη ή τόκους υπερημερίας, εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90). Τίτλο για τη βεβαίωση και είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων αποτελεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ, με την οποία καθορίζεται το εισπρακτέο ποσό από καθυστερούμενες εισφορές, πρόσθετα τέλη, τόκους υπερημερίας, το είδος της εισφοράς και η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρεται. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ, μπορεί να ανατίθεται στο ΚΕΑΟ η είσπραξη των απαιτήσεων του ΕΔΟΕΑΠ. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία ταμειακής βεβαίωσης της οφειλής, η διαδικασία κοινοποίησης στους οφειλέτες, η διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης του ΚΕΑΟ. ή άλλου δημόσιου Ταμείου, τα κριτήρια και στοιχεία των δεικτών απόδοσης, τα κριτήρια για το διαχωρισμό άμεσα εισπράξιμων οφειλών και επισφαλών οφειλών, ο τρόπος και η διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία απόδοσης των εισπράξεων στον ΕΔΟΕΑΠ, η τυχόν αποζημίωση του ΚΕΑΟ για την ανάληψη της διαδικασίας είσπραξης οφειλών και κάθε άλλο στοιχείο, που αφορά στη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των οφειλόμενων εισφορών.