Νέα και ανακοινώσεις

ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΟ / ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ:

 Θα χορηγείται  από 1-1-2014 με τα ακόλουθα κριτήρια μόνο για τις παρακάτω περιπτώσεις και μετά την υποβολή νέων αιτήσεων:

 1. τέκνων που είναι ορφανά  από τον έναν ή και τους  δυο γονείς  ( εφόσον είναι είτε έμμεσα είτε δικαιοδόχα μέλη )
 2. τέκνων άγαμων άμεσων μελών (εφόσον είναι έμμεσα μέλη του ΕΔΟΕΑΠ )
 • καθορίζεται ως καταληκτικό όριο ηλικίας του προστατευόμενου τέκνου για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος  η 31 Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης των 18 ετών
 • ορίζεται ως εισοδηματικό κριτήριο το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα  έως το ποσό  των € 15.000 για 1 προστατευόμενο τέκνο στον ΕΔΟΕΑΠ και έως το ποσό των  € 20.000 για 2 προστατευόμενα τέκνα και άνω. Στην περίπτωση που το δικαιοδόχο τέκνο έχει δικό του ΑΦΜ και εμφανίζει εισοδήματα θα συνυπολογίζεται το άθροισμα του εισοδήματος γονέα και τέκνου
 • είναι απαραίτητη η υποβολή Υπ. Δήλωσης, στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν λαμβάνεται το επίδομα από άλλο Φορέα
 • το ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανέρχεται σε € 100,00 μηνιαίως για κάθε τέκνο σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια για περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης και σε  € 200,00 μηνιαίως για περιπτώσεις ενοικίου

 Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή αιτήσεως χορήγησης μονογονεϊκού επιδόματος είναι τα ακόλουθα :

 Έντυπο αιτήσεως

 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ τρέχοντος έτους
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν λαμβάνει αντίστοιχο επίδομα από άλλο Φορέα
 • Βεβαίωση ΟΠΕΚΑ, ότι δεν δικαιούται ο/η ασφαλισμένος/η επιδόματος παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου ( για περιπτώσεις θανόντα γονέα μη μέλους του ΕΔΟΕΑΠ )
 • Μισθωτήριο κύριας κατοικίας ( για περιπτώσεις ενοικίου )
 • Aποδείξεις εξόφλησης των ενοικίων

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Θα χορηγείται  από 1-1-2014 με τα ακόλουθα κριτήρια μόνο για τις παρακάτω περιπτώσεις και μετά την υποβολή νέων αιτήσεων:

 • σε οικογένειες τριτέκνων και πολυτέκνων ( με 4 παιδιά και άνω), υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν τουλάχιστον 3 παιδιά προστατευόμενα μέλη στον ΕΔΟΕΑΠ (εξαιρούνται όσα πληρώνουν τη μηνιαία εισφορά).
 • ορίζεται ως εισοδηματικό κριτήριο το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως το ποσό των € 50.000 για 3 τέκνα προστατευόμενα στον ΕΔΟΕΑΠ και επιπλέον € 5.000 για κάθε τέκνο προστατευόμενο πάνω από τα 3.

Οι αιτούντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι η μητέρα δεν λαμβάνει αντίστοιχο επίδομα. Στην περίπτωση που ελλείπει η μητέρα θα κατατίθεται η ανωτέρω βεβαίωση από τον πατέρα
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Βεβαίωση σπουδών (για ηλικία άνω των 18 ετών)
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων οφείλουν να ενημερώσουν τον Οργανισμό
 • Βεβαίωση ΟΠΕΚΑ, ότι δεν δικαιούται ο/η ασφαλισμένος/η και ο/η σύζυγός του επιδόματος παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ τρέχοντος έτους

Οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν για :

 • το 3ο παιδί : € 100,00 μηνιαίως
 • το 4ο παιδί : € 150,00 μηνιαίως
 • για κάθε επόμενο παιδί : € 50,00 μηνιαίως

ΠΡΟΣΟΧΗ Για τη συνέχιση καταβολής των ανωτέρω δύο επιδομάτων, οι δικαιούχοι υποχρεούνται κάθε Οκτώβριο να προσκομίζουν βεβαίωση ΟΠΕΚΑ τρέχοντος έτους ότι: ¨δεν δικαιούται ο/η ασφαλισμένος/η και ο/η σύζυγός του επιδόματος παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ και το εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ τρέχοντος έτους  προκειμένου να πραγματοποιείται ο σχετικός έλεγχος από τις Υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ.