ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ανεργία

Σε περίπτωση που ασφαλισμένοι-μέλη του ΕΔΟΕΑΠ διακόψουν για οποιονδήποτε λόγο την εργασία για την οποία ασφαλίστηκαν στον Οργανισμό, εξακολουθεί η ασφάλιση των ιδίων και των μελών της οικογένειάς τους στον κλάδο υγείας, κατόπιν αίτησης των ασφαλισμένων την οποία θα πρέπει να υποβάλουν στον Οργανισμό εντός δύο (2) μηνών από τη διακοπή της εργασίας τους ή τη διακοπή της παροχής του επιδόματος ανεργίας, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένουν άνεργοι και δεν καλύπτονται για υγειονομική περίθαλψη από άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Για τη συνέχιση ασφάλισης στον κλάδο υγείας καταβάλλουν το σύνολο της εισφοράς ασφάλισης υγείας ασφαλισμένου-εργοδότη, υπολογιζόμενου επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Προκειμένου περί ασφαλισμένων-μελών, που στερούνται επαρκών πόρων, συνεπεία ανεργίας, η οποία αποδεικνύεται με την υποβολή των σχετικών στοιχείων που ορίζει το ΔΣ του Οργανισμού, η κατά το προηγούμενο εδάφιο εισφορά μπορεί, κατά την εκτίμηση του ΔΣ, να ορίζεται στο μισό. Η καθυστέρηση καταβολής της εν λόγω εισφοράς πέραν του τριμήνου, συνεπάγεται τη διακοπή της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

Για την αίτηση ασφαλίστρου ασθενείας λόγω ανεργίας πρέπει να προσκομίζεται (ανά έτος) εκκαθαριστικό ΔΟΥ τού αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους και να συμπληρωθεί υπεύθυνη δήλωση, δικαιολογώντας τυχόν ποσά που εμφανίζονται από μισθωτές υπηρεσίες ή αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά.

Aπό 1/4/2024 επανακαθορίστηκε το ποσό εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας  στα 58,93 ευρώ (από 55,38) και στα 29,47 ευρώ (από 27,69) το ποσό της μειωμένης εισφοράς, μετά από την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 830 ευρώ (μεικτά).

Το εισοδηματικό όριο για το μειωμένο ασφάλιστρο ανεργίας ανέρχεται στις 14.000 ευρώ. Επί του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος και αφορά στους ασφαλισμένους που στερούνται επαρκών πόρων. Με απόφαση του ΔΣ, για αιτήσεις που υποβάλλονται από 1/1/2018 και εφεξής δεν λαμβάνονται υπόψη τα τεκμαρτά εισοδήματα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις για υπαγωγή σε ασφάλιστρο ασθενείας λόγω ανεργίας υποβάλλονται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της εργασιακής σχέσης ή της με οποιονδήποτε τρόπο λήξης της καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς ασθενείας (π.χ. λήξη τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας ή επιδότησης λόγω επίσχεσης), υπό την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος παραμένει άνεργος και δεν καλύπτεται για υγειονομική περίθαλψη από άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 3 παρ. 5 Καταστατικού ΕΔΟΕΑΠ).

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης αίτησης γίνεται χρέωση χρήσης ΤΥΠ.

Η υπαγωγή αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ανατρέχει σε χρόνο προγενέστερο των δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης.

Στην περίπτωση που ασφαλισμένος αιτείται ασφάλιστρο μετά την πάροδο δύο μηνών από τις τελευταίες του εισφορές ή τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας ή επίσχεσης εξετάζεται η χρήση υπηρεσιών υγείας και γίνεται καταλογισμός.

Στην περίπτωση που ψευδώς αναγράφεται στην υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη από άλλο φορέα και ο ασφαλισμένος κάνει χρήση υγειονομικών υπηρεσιών του ΕΔΟΕΑΠ, στον ασφαλισμένο θα καταλογίζεται το εν λόγω ποσό. Για τους ασφαλισμένους που έχουν προκαταβάλει την εισφορά ασθενείας με βάση το προηγούμενο ισχύον ποσό, η διαφορά που προκύπτει μπορεί να συμψηφιστεί με επόμενη καταβολή.

Το ποσό της εισφοράς πρέπει να καταβάλλεται έως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της οφειλής. Σε περίπτωση μη καταβολής των προβλεπόμενων ποσών, η αναζήτησή τους θα γίνει σύμφωνα με τις διqτάξεις του ΝΔ 356/1974 – Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος κατά τον οποίο καταβάλλεται το μηνιαίο ασφάλιστρο ασθενείας, λόγω ανεργίας δεν υπολογίζεται στην προϋπηρεσία για απονομή επικουρικής σύνταξης και οικονομικής ενίσχυσης.

Η πληρωμή της μηνιαίας εισφοράς ασθενείας όπως και όλων των οφειλών γίνεται απαραιτήτως με τη χρήση Ταυτότητας Οφειλής ,σχετικά με την οποία παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον Τομέα Ασφάλισης.

Η εισφορά ασθενείας πληρώνεται μέσω e-banking ως ακολούθως:

«Πληρωμή» και στη συνέχεια διαδοχικά «Ασφαλιστικά Ταμεία», «ΕΔΟΕΑΠ Ασφαλισμένοι» και πληρωμή με RF ή με ταυτότητα οφειλής (ενδεχομένως κάθε τράπεζα να χρησιμοποιεί παρεμφερή ορολογία).