ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ανεργία

Από 1/2/2019 επανακαθορίζεται το ποσό της εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας στα 46,15 ευρώ (από 41,61) και της μειωμένης εισφοράς, στα 23,08 ευρώ (από 20,81) μετά τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ (μεικτά). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (αριθμ. οικ. 4241/127/30-1-2019,ΦΕΚ Β΄173) ο νέος νόμιμος κατώτατος μισθός ορίζεται στα 650 ευρώ και το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ, εναρμονιζόμενο, αποφάσισε την αναπροσαρμογή του ποσού της εισφοράς ασθενείας.

Σχετικά με τον έλεγχο μειωμένου ασφαλίστρου ασθενείας λόγω ανεργίας για ασφαλισμένους που στερούνται επαρκών πόρων, υπενθυμίζουμε ότι το εισοδηματικό όριο του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος, που έχει τεθεί,  ανέρχεται  στις 14.000 ευρώ. Με απόφαση ΔΣ, για αιτήσεις που υποβάλλονται από 1/1/2018 και εφεξής, δεν λαμβάνονται υπόψη τα τεκμαρτά εισοδήματα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ.

Για την υπαγωγή στον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης με την καταβολή μειωμένης εισφοράς ασθενείας, απαιτείται η προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ ανά έτος για τη διενέργεια του απαραίτητου ελέγχου. 

Επισημαίνουμε ότι όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 παρ. 5 του νέου Καταστατικού ΕΔΟΕΑΠοι αιτήσεις για υπαγωγή σε ασφάλιστρο ασθενείας, λόγω ανεργίας υποβάλλονται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της εργασιακής σχέσης, ή της με οποιονδήποτε τρόπο λήξης της καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς ασθενείας (π.χ. λήξη τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας ή επιδότησης λόγω επίσχεσης)υπό την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος παραμένει άνεργος και δεν καλύπτεται για υγειονομική περίθαλψη από άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Η υπαγωγή αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ανατρέχει σε χρόνο προγενέστερο των δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης.  

Στην περίπτωση που ασφαλισμένος αιτείται ασφάλιστρο μετά την πάροδο δύο μηνών από τις τελευταίες του εισφορές ή τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας ή επίσχεσης εξετάζεται η χρήση ΤΥΠ και σε περίπτωση χρήσης, καταλογίζεται το ποσό αυτής.

Στην περίπτωση που ψευδώς αναγράφεται στην Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη από άλλο φορέα και ο ασφαλισμένος κάνει χρήση υγειονομικών υπηρεσιών του ΕΔΟΕΑΠ, στον ασφαλισμένο θα καταλογίζεται το ποσό της χρήσης αυτής.  Σημειώνεται ότι για τους ασφαλισμένους που έχουν προκαταβάλει την εισφορά ασθενείας με βάση το προηγούμενο ισχύον ποσό, η διαφορά που προκύπτει μπορεί να συμψηφιστεί με επόμενη καταβολή.

Η πληρωμή της μηνιαίας εισφοράς ασθενείας όπως και όλων των οφειλών γίνεται απαραιτήτως  με τη χρήση Ταυτότητας Οφειλής.

Οδηγίες για την έκδοση της ταυτότητας οφειλής

  • Είσοδος στην αρχική σελίδα του http://www.edoeap.gr/
  • Επιλογή της ενότητας  αριστερά στο  MENU.
  • Ζητείται να συμπληρωθούν δύο (2) υποχρεωτικά πεδία. Το πρώτο είναι ο 5ψήφιος Αριθμός  Mητρώου ασφαλισμένου  (για να γίνει 5ψηφιος -αν δεν είναι- προστίθενται μπροστά μηδενικά ) και το δεύτερο πεδίο είναι ο 9ψήφιος ΑΦΜ του ασφαλισμένου (για να γίνει 9ψηφιος -αν δεν είναι- προστίθενται μπροστά μηδενικά ).
  • Επιλογή του είδους της οφειλής ασφαλισμένου από τη λίστα Διαθέσιμες επιλογές οφειλών προς τον ΕΔΟΕΑΠ. (drop down list).
  • Επιλογή «Προβολή ταυτότητας οφειλής» για να εμφανιστεί η ταυτότητα οφειλής του ασφαλισμένου.
  • Την «Ταυτότητα Οφειλής», η οποία παραμένει αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια αποπληρωμής της, ο ασφαλισμένος μπορεί είτε να την τυπώσει, είτε να την αποθηκεύσει, είτε να την αντιγράψει για να την χρησιμοποιήσει σε κάθε πληρωμή ίδιας οφειλής.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων τηλ. 210 7264700 – Επιλογή 2-1