ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ασφαλιστικά Δικαιώματα

Άρθρο 7 Συντάξιμη Υπηρεσία Αναγνώριση Υπηρεσίας

  1. Ως συντάξιμη υπηρεσία, επί της οποίας θεμελιώνονται τα κατά το παρόν καταστατικό δικαιώματα των ασφαλισμένων μελών του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. λογίζεται: 1.1. Ο χρόνος υποχρεωτικής ή προαιρετικής ασφάλισης. 1.2. Ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε και, όπου προβλέφθηκε η εξαγορά του, πραγματοποιήθηκε και η εξαγορά αυτή. Ειδικότερα αναγνωρίζεται: α) Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας. Η αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1358/1983, όπως ισχύουν κάθε φορά. β) Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών. γ) Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες. δ) Ο χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες. ε) Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο (2) έτη. στ) Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και ο χρόνος σπουδών, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε μέσες επαγγελματικές σχολές, ο οποίος είναι ίσος με τα κατά το χρόνο αποφοίτησης επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών της οικείας σχολής. ζ) Ο χρόνος ανεργίας, μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο. η) Ο προβλεπόμενος από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας. θ) Ο χρόνος απεργίας. ι) Ο χρόνος μαθητείας όπως ορίζεται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και μέχρι ένα (1) έτος. Ειδικά για τους μέχρι την 31-12-1992 ασφαλισμένους (παλαιούς ασφαλισμένους) αναγνωρίζεται επιπρόσθετα και: α) Ο χρόνος που διανύθηκε στο φορέα κυρίας ασφάλισης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. ή Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.) και μέχρι τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. β) Ο χρόνος εθνικής αντίστασης. Η αναγνώριση και η εξαγορά όλων των ανωτέρω χρόνων πραγματοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν διανυθεί ή αναγνωρισθεί ως συντάξιμοι από άλλον επικουρικό φορέα και σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και αφορά στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφαλίσεως και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τεύχος Β’ 1689/15.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18555 Η αναλογούσα εισφορά υπολογίζεται επί του συνόλου των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, επί των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης και εξαγοράς, εκτός εάν στις οικείες νομοθετικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετικά.
  2. Ασφαλισμένοι του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. που έχουν αναγνωρίσει χρόνο απασχόλησης τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ) ή στο Ταμείο Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ), μπορούν να αναγνωρίσουν το χρόνο αυτόν ως χρόνο ασφάλισης στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. εφόσον δεν έχει αναγνωριστεί ως συντάξιμη από άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης. Η αναγνώριση γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου έπειτα από αίτηση του ασφαλισμένου. Με την αίτηση συνυποβάλλεται η απόφαση του Διευθυντή του φορέα κυρίας ασφάλισης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ ή Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.) με την οποία αποδεικνύεται η αναγνώριση του χρόνου αυτού. Η εξαγορά στην περίπτωση αυτή, γίνεται με την καταβολή για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται, εισφοράς υπολογιζόμενης στο σύνολο των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, επί των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 8 Εξαγορά προϋπηρεσίας

  1. Η εξόφληση της προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. οφειλής για υπηρεσία ασφαλισμένου μέλους που αναγνωρίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο του παρόντος καταστατικού, ενεργείται κατ’ επιλογήν του ενδιαφερομένου είτε εφ’ άπαξ είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις ο αριθμός των οποίων ορίζεται με την απόφαση την περί αναγνωρίσεως αποφάσεως του Δ.Σ. και δεν μπορεί να είναι ανώτερος των εξήντα(60).
  2. Η πρώτη των δόσεων είναι καταβλητέα εντός του επομένου μηνός εκείνου κατά τον οποίον κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο η περί αναγνωρίσεως απόφαση του Δ.Σ.
  3. Η καθυστέρηση καταβολής κάποιας δόσης από τις αναφερόμενες στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, συνεπάγεται προσαύξηση του ποσού που αναλογεί σε κάθε δόση, κατά το ποσοστό που καθορίζεται από τον Κανονισμό Εσόδων του Οργανισμού.