ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ιστορία του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π

Ιστορικό Ιδρυσης

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΕΔΟΕΑΠ) ιδρύθηκε το έτος 1968.

Ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως, ο οποίος ιδρύθηκε με τον α.ν. 248/1967 (Α’243) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εδρεύει στην Αθήνα, διέπεται από τις διατάξεις του άνω α.ν., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του παρόντος καταστατικού ΦΕΚ 1689-15/5/2018 και των περί αλληλοβοηθητικών Σωματείων διατάξεων και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει τριετή θητεία και στο οποίο συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των εργοδοτών. Ο εκπρόσωπος των εργοδοτών με τον αναπληρωτή του ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και επιλέγονται μεταξύ προσώπων που προτείνουν οι εργοδοτικές ενώσεις εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα γνωστοποίησης σε αυτές του εκλογικού αποτελέσματος του επόμενου εδαφίου. Κατά την επιλογή λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο και το ύψος της εργοδοτικής εισφοράς της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 6, που έχει καταβληθεί από το σύνολο των επιχειρήσεων που υπάγονται σε εκάστη εκ των ανωτέρω εργοδοτικών ενώσεων. Τα δέκα (10) υπόλοιπα μέλη εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία του συνόλου των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Οργανισμού, σε εκλογές που προκηρύσσονται και διενεργούνται από το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ.

Τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται σε σώμα, μετά από έγγραφη πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος Συμβούλου, εντός δύο (2) ημερών από τον ορισμό του εκπροσώπου των εργοδοτών, σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη έκδοση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία, κατά σειρά τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία αυτού.