ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Παλαιό Καταστατικό ΕΔΟΕΑΠ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΔΟΕΑΠ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Με διαφάνεια, για να γνωρίζουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας

 

Αγαπητοί-ές συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του  Οργανισμού με την υπ αριθ. 30/18-7-2012 απόφασή του,  δημοσιοποιεί με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΔΟΕΑΠ www.edoeap.gr, το πλήρες κείμενο του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ στη Δημοτική γλώσσα, προκειμένου όλοι να γνωρίζουμε τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις μας και τις από το Νόμο ρητά καθορισμένες προϋποθέσεις, που διέπουν τη λειτουργία του Οργανισμού.

Το Καταστατικό αποτελείται από το αρχικό κείμενο του 1968 (ΦΕΚ 724/Β΄/24-12-1968), 12 τροποποιητικές Υπουργικές Αποφάσεις ενώ έχουν επέλθει τροποποιήσεις από τις εκάστοτε νομοθετικές ρυθμίσεις υποχρεωτικής εφαρμογής της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Η παρουσίαση του Καταστατικού, είναι αποτέλεσμα ολοκληρωμένης επεξεργασίας από τη Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού, η οποία προέβη σε  πλήρη και αξιόπιστη νομική, λεκτική και συντακτική καταγραφή των καταστατικών άρθρων και προβλέψεων, αφού προηγήθηκε αντιπαραβολή  με βάση το αρχικό κείμενο στην καθαρεύουσα του Καταστατικού, που κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο τον Ιούλιο του 1992, περιλαμβάνοντας όλες τις μέχρι τότε μεταβολές που είχαν επέλθει στο αρχικό Καταστατικό του 1968, ενσωματώνοντας παράλληλα τα μέχρι τότε νομοθετήματα (Υπουργικές Αποφάσεις δημοσιευμένες σε ΦΕΚ).

Παρόμοια κωδικοποίηση είχε γίνει και το έτος 1977, η οποία μάλιστα εκτυπώθηκε και σε μικρού σχήματος έντυπο / Έκδοση που έχει εξαντληθεί από χρόνων, η οποία περιελάμβανε  τις μέχρι τότε τροποποιήσεις, πλην όμως το κείμενο εκείνο διατηρούσε τη γλώσσα του Καταστατικού του 1968 (καθαρεύουσα), ενώ στο κείμενο του 1992 έγινε προσπάθεια απόδοσης του κειμένου στη Δημοτική.

Σημειώνεται επίσης, ότι έχει αναρτηθεί και ένα κείμενο με διευκρινίσεις στα κύρια σημεία, όπου έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε διάφορα άρθρα του Καταστατικού από Νομοθετικές ρυθμίσεις, μνεία των αντίστοιχων νομοθετικών διατάξεων,  καθώς και όσων προβλέπονται πλέον, με τις οποίες έχουν επέλθει μεταβολές στη νομοθεσία που διέπει τους ασφαλιστικούς φορείς και κατ΄ ακολουθία   και σε συναφείς διατάξεις του  Καταστατικού.

Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να συμβουλεύεστε σε κάθε περίπτωση το Καταστατικό μας ενώ για κάθε σχετική με τις διατάξεις του διευκρίνιση, το Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων είναι στη διάθεσή σας (email: info@edoeap.gr)

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 

Σημειώνεται ότι με πλήθος νεώτερων νομοθετημάτων που αφορούν όλους τους ασφαλιστικούς φορείς, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, έχουν επέλθει σημαντικές τροποποιήσεις στην ασφαλιστική νομοθεσία που αφορούν κυρίως:

  • στις χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, θανάτου και αναπηρίας (άρθρο 13)
  • στις διατάξεις για την αναγνώριση χρόνου πραγματικής και πλασματικής υπηρεσίας (άρθρο 7)
  • στην εξίσωση των προϋποθέσεων αναγνώρισης δικαιοδόχων ανδρών – γυναικών (άρθρο 11)
  • στις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις για την προαιρετική ασφάλιση (άρθρο 29)
  • ενώ αναφορικά με τις επενδύσεις (άρθρο 24) έχει θεσπιστεί ενιαίο θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης με το Ν.3586/2007, όπως ισχύει σήμερα.

Ειδικότερα, αναφορικά με τις χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, θανάτου και αναπηρίας, με το άρθρο 53 του Ν.2084/1992, όπως ισχύει σήμερα, ορίστηκε ότι από 1-1-1998 ισχύουν για όλους τους επικουρικούς φορείς, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των φορέων κύριας ασφάλισης, δηλ. ισχύουν για τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. οι ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν για το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Η αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας, πραγματικού ή πλασματικού, διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 40 και 47 του Ν.2084/1992, όπως ισχύουν σήμερα.

Αναφορικά με το δικαίωμα σύνταξης δικαιοδόχων θανόντος ασφαλισμένου, έχει επέλθει εξίσωση των προϋποθέσεων χορήγησής της, με τη διάταξη του άρθρου 20 του Ν.2556/1997.

Επίσης, για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, ισχύουν οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 42 του Ν.2084/1992 ή του Ν.1539/1985, όπως ισχύει σήμερα, εφαρμοζομένων αναλόγως στις περιπτώσεις «νέων» (ήτοι μετά την 1-1-1993) ή «παλαιών» ασφαλισμένων.