ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Μητρώο: Ασφαλισμένοι

Σύμφωνα με το Ν.4498/2017, άρθρο 20 και τις διατάξεις του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ (ΦΕΚ1689/15/5/2018-τεύχος Β΄), άρθρο 3, στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ υπάγονται υποχρεωτικώς:

Α. Στον κλάδο της επικουρικής ασφάλισης (παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης): α) Άπαντα τα μέλη της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης, της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης. β) Όλοι οι μισθωτοί και οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 (εξαιρουμένων των αμοιβών από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας) σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του τρόπου διανομής, εκπομπής ή μετάδοσης, καθώς και οι μισθωτοί σε πρακτορεία ειδήσεων και μισθωτοί δημοσιογράφοι σε γραφεία Τύπου και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης υπό την προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένοι οργανισμοί και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου απασχολούν τουλάχιστον δέκα (10) επιπλέον άτομα με σχέση μισθωτής εργασίας ή με βάση τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016. Από την ασφάλιση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται όσοι υπάγονται στην επικουρική ασφάλιση των αλληλοβοηθητικών σωματείων με την επωνυμία «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Εύβοιας» (ΕΤΑΣ) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων» (ΤΕΑΣ) γ) Οι ιδιοκτήτες, εταίροι, μέτοχοι των επιχειρήσεων της περίπτωσης β’, ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης, και έως δύο (2) φυσικά πρόσωπα ανά Μέσο, με βάση το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιό τους, κατόπιν αιτήσεώς τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα απασχολούν τουλάχιστον πέντε (5) άτομα με τις κατώτερες αποδοχές της ΕΓΣΣΕ δ) Το τακτικό υπαλληλικό προσωπικό των Ενώσεων Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Μακεδονίας-Θράκης ε) Το τακτικό υπαλληλικό προσωπικό των Ενώσεων Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης στ) Το τακτικό υπαλληλικό προσωπικό της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ) καθώς και των ΕΙΤΗΣΣΕ, ΕΙΙΡΑ, ΕΣΠΗΤ, ΕΤΗΠΤΑ, ΠΟΕΣΥ, ΠΟΕΠΤΥΜ, ΕΠΗΕΘΣΤΕ, ΕΤΙΤΑ και ΕΤΕΡ. ζ) Το τακτικό προσωπικό του ΕΔΟΕΑΠ η) Οι ασφαλισμένοι μέχρι την 16-11-2017 στον κλάδο κύριας ασφάλισης ιδιοκτητών ημερησίων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης της Α’ Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών (ΤΣΠΕΑΘ) του ΕΦΚΑ.

Β. Στον κλάδο υγείας (παροχή ιατροφαρμακευτικής-νοσοκομειακής περίθαλψης) υπάγονται τα πρόσωπα της παραγράφου Ι.Α. του παρόντος άρθρου, οι συνταξιούχοι του Οργανισμού και το υπηρετούν υπαλληλικό προσωπικό του Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών – Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ) μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 3655/2008 (Α’58).

Γ. Στον κλάδο πρόνοιας του ΕΔΟΕΑΠ υπάγονται για παροχή τα πρόσωπα της παραγράφου 1.Α.α’ και όσα από τα πρόσωπα της παραγράφου 1.Α.β’ ήταν ήδη ασφαλισμένα στον κλάδο πρόνοιας του ΕΔΟΕΑΠ ή άλλου φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, μέχρι και τις 30-11-2017.

Για τις ασφαλιστικές σχέσεις που μεταφέρονται στον ΕΔΟΕΑΠ από άλλο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4498/2017, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

Η ασφάλιση των προσώπων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, που υπάγονταν μέχρι 30-11-2017 στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και μεταφέρονται από 1-12-2017 στον ΕΔΟΕΑΠ, διατηρείται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και συνεχίζεται και μετά τη μεταφορά τους στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, καταβάλλοντος την προβλεπόμενη στην περ. α’ της παρ. 1.Α του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού ασφαλιστική εισφορά.

Η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ όλων των αναφερομένων στο παρόν άρθρο προσώπων ενεργείται κατόπιν υποβολής των προβλεπόμενων εκάστοτε δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση που ασφαλισμένοι μέλη του ΕΔΟΕΑΠ διακόψουν για οποιονδήποτε λόγο την εργασία για την οποία ασφαλίστηκαν στον Οργανισμό, εξακολουθεί η ασφάλιση των ιδίων και των μελών της οικογένειάς τους στον κλάδο υγείας, κατόπιν αίτησης των ασφαλισμένων την οποία θα πρέπει να υποβάλουν στον Οργανισμό εντός δύο (2) μηνών από τη διακοπή της εργασίας τους ή τη διακοπή της παροχής του επιδόματος ανεργίας, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένουν άνεργοι και δεν καλύπτονται για υγειονομική περίθαλψη από άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Για τη συνέχιση ασφάλισης στον κλάδο υγείας τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής καταβάλλουν το σύνολο της εισφοράς ασφάλισης υγείας ασφαλισμένου–εργοδότη, υπολογιζόμενου επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Προκειμένου περί ασφαλισμένων μελών, που στερούνται επαρκών πόρων, συνεπεία ανεργίας, η οποία αποδεικνύεται με την υποβολή των σχετικών στοιχείων που ορίζει το ΔΣ του Οργανισμού, η κατά το προηγούμενο εδάφιο εισφορά μπορεί, κατά την εκτίμηση του ΔΣ, να ορίζεται στο μισό. Η καθυστέρηση καταβολής της παραπάνω εισφοράς πέραν του τριμήνου συνεπάγεται τη διακοπή της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

Ασφαλισμένοι-μέλη εν ενεργεία των Ενώσεων της παρ. 1.Α.α’ του άρθρου 3 του παρόντος που διαγράφονται οριστικά από τις Ενώσεις του άρθρου 1.Α.α’ του παρόντος, λόγω αλλαγής επαγγελματικού προσανατολισμού, δεν δικαιούνται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη τόσο οι ίδιοι όσο και τα μέλη των οικογενειών τους, εφόσον δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Οργανισμού κατ’ εφαρμογήν της διάταξης της παρ.1.Α. του παρόντος άρθρου.

Επιπλέον, με απόφαση του ΔΣ εξειδικεύθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Καταστατικού για την ασφάλιση των μελών Ενώσεων και καθορίστηκε ότι τα μέλη ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ, ΕΣΗΕΜΘ και ΕΠΗΕΘ (τέσσερις ιδρυτικές Ενώσεις ΕΔΟΕΑΠ) που εργάζονται σε εταιρείες παραγωγής, διακίνησης, επεξεργασίας, διαμόρφωσης και μετάδοσης από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, σε γραφεία Τύπου εταιρειών και σε κάθε περίπτωση που το αποτέλεσμα της εργασίας τους είναι ενημερωτικό ή ψυχαγωγικό μπορούν να ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ.

Για τη συνέχιση υπαγωγής τους στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ απαιτείται να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

  • Να διατηρούν την ιδιότητα μέλους της Ένωσης
  • Να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας ή απασχόληση σε μέχρι δύο εργοδότες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 Ν. 4387/2016 (στοιχείο που προκύπτει από την προσκόμιση σύμβασης εργασίας ή έργου, με περιγραφή αντικειμένου απασχόλησης)
  • Να αμείβονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ΣΣΕ
  • Να είναι εργαζόμενοι με σκοπό το παραγόμενο αποτέλεσμα να έχει ενημερωτικό ή ψυχαγωγικό περιεχόμενο (παραγωγή, διακίνηση, επεξεργασία, διαμόρφωση και μετάδοση από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας ή Ψυχαγωγία).