Προαιρετική Ασφάλιση

Τα μέλη που υπάγονται στην προαιρετική ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, καλύπτονται για τους κλάδους ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ, ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ. Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να υπαθχεί κάποιος ασφαλισμένος στην προαιρετική ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, για το διάστημα που βρίσκεται σε ανεργία, είναι οι εξής:

  • Υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση του κύριου Ασφαλιστικού Φορέα ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος ΤΣΠΕΑΘ.
  • Να μην υπάρχει δικαίωμα ασφάλισης σε άλλον Ασφαλιστικό Φορέα ή το Δημόσιο για κανέναν από τους κλάδους του ΕΔΟΕΑΠ.
  • Να μην έχει παρέλθει διάστημα πέραν του ενός (1) έτους από τον τελευταίο μήνα εργασίας από την ημέρα που υποβάλλει αίτηση στον ΕΔΟΕΑΠ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το δικαίωμα της προαιρετικής ασφάλισης μπορεί να ασκηθεί διαδοχικά στη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου στον ΕΔΟΕΑΠ, ωστόσο δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 5 χρόνια συνολικά.
  • Οι παλαιοί ασφαλισμένοι (έναρξη ασφάλισης πριν την 1-1-1993) πρέπει να έχουν διανύσει σε Επικουρικά Ταμεία τουλάχιστον 10 έτη υπηρεσίας ενώ οι νέοι ασφαλισμένοι (έναρξη ασφάλισης μετά την 1-1-1993) πρέπει να έχουν διανύσει σε Επικουρικά Ταμεία τουλάχιστον 5 έτη υπηρεσίας.

Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις υποβάλλεται αίτηση στον ΕΔΟΕΑΠ (Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων) με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Αντίγραφο της απόφασης Δ/ντή του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ  για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση του εν λόγω ταμείου.

Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ασφαλισμένος δεν ασφαλίζεται προαιρετικά σε άλλο επικουρικό φορέα και δεν δικαιούται να ασφαλιστεί σε άλλον επικουρικό φορέα ή το Δημόσιο.

– Βεβαίωση για χρόνο ασφάλισης προηγούμενου φορέα (σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας)

Η μηνιαία εισφορά προαιρετικής ασφάλισης για τον ΕΔΟΕΑΠ ανέρχεται σε ποσοστό 6% επί του μέσου όρου των μεικτών αποδοχών του μέλους κατά το διάστημα της τελευταίας διετίας, και  αναπροσαρμόζεται  σύμφωνα με τις αυξήσεις που χορηγούνται κάθε φορά στους εν ενεργεία ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ.