ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Προαιρετική ασφάλιση

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού:

  1. Πρόσωπο που έχει διατελέσει ασφαλισμένο στον ΕΔΟΕΑΠ ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση δικαιούται από την 16.11.2017, να συνεχίσει προαιρετικά την ασφάλιση του: α) Εάν έχει πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση τουλάχιστον πέντε (5) έτη, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) έτος εντός της τελευταίας πριν την υποβολή της αίτησης πενταετίας και υποβάλει τη σχετική αίτηση μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την τελευταία ασφάλισή του ή β) Εάν έχει πραγματοποιήσει οποτεδήποτε στην υποχρεωτική ασφάλιση δέκα (10) έτη εργασίας, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της αίτησης για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.
  2. Η, κατά την παράγραφο 1, προαιρετική ασφάλιση πραγματοποιείται για επικουρική σύνταξη ή/και για πρόνοια ή/και για υγειονομική περίθαλψη.
  3. Για την προαιρετική ασφάλιση καταβάλλεται το σύνολο της μηνιαίας εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη για κάθε έναν από τους κλάδους, στους οποίους έχει υπαχθεί ο ασφαλισμένος. Οι εισφορές υπολογίζονται επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν τη διακοπή της ασφάλισης.
  4. Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης αποκλείεται αν ο ασφαλισμένος κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης είναι ανάπηρος κατά την έννοια του στοιχείου β’ της παρ. 5 του άρθρου 28 του ΑΝ. 1846/1951 (Α’ 189).
  5. Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στον ΕΔΟΕΑΠ και διενεργείται για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπολείπεται των είκοσι πέντε (25) ημερών ασφάλισης ανά μήνα και των τριακοσίων (300) ημερών ανά έτος.
  6. Η προαιρετική ασφάλιση διακόπτεται/λήγει: α) Με αίτηση του ασφαλισμένου, από την πρώτη του επομένου μήνα της υποβολής της β) Με τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή επ’ αόριστον αναπηρίας του ασφαλισμένου γ) Αν ο ασφαλισμένος αναλάβει εργασία ή δραστηριότητα ή αποκτήσει ιδιότητα με βάση την οποία υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Οργανισμού ή άλλου φορέα ασφάλισης. Καταβολή εισφορών μετά τη διακοπή/λήξη της προαιρετικής ασφάλισης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν γεννά κανένα δικαίωμα, πλην της άτοκης επιστροφής των εισφορών.
  7. Η εισφορά για την προαιρετική ασφάλιση καταβάλλεται εντός των προβλεπόμενης από τον Κανονισμό Είσπραξης Εσόδων προθεσμία. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς, αυτή βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαρύνσεις ή τόκους για τις ασφαλιστικές εισφορές υποχρεωτικής ασφάλισης.
  8. Απώλεια του δικαιώματος συνέχισης της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει καθυστερήσει την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για περισσότερο από δύο έτη από την ημερομηνία που αυτή κατέστη απαιτητή. Σε περίπτωση απώλειας του δικαιώματος, ο ασφαλισμένος μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτημα για προαιρετική ασφάλιση μετά την παρέλευση τριών ετών. Συνολικά ο ασφαλισμένος μπορεί να υπαχθεί σε καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης μέχρι 3 φορές.
  9. Ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση μέχρι 15.11.2017 υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού.