ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιόδου 01.01.2021 – 31.12.2021, μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022

 

Α. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2021

Α.1 Κατάσταση Καθαρής Θέσης διαθέσιμη για παροχές

Α.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Α.3 Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Α.4 Κατάσταση Μεταβολής στην Καθαρή θέση διαθέσιμη για παροχές

Β. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ανά κλάδο χρήσης 2021

Β.1 Κατάσταση Καθαρής θέσης διαθέσιμη για παροχές

Β.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Β.3 Κατάσταση των Ταμειακών Ροών

Β.4 Κατάσταση Μεταβολής στην Καθαρή θέση διαθέσιμη για παροχές