ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

2η εισήγηση επιτροπής αξιολόγησης των 2 κτιρίων του ΕΔΟΕΑΠ

ΕΓΚΡΙΣΗ   ΑΔΣ  20/14.5.2008

Αθήνα 14 Μαΐου 2008

Προς το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

Η επιτροπή για την αξιοποίηση του κτιρίου του ΕΔΟΕΑΠ, αποτελούμενη από τους κκ Π. Τσούτσια  Γ.Γ , Ε. Σπανοπούλου Πρδ/ΤΥΠ , Α. Δεμερτζή Μέλος ΔΣ , με τη συμμετοχή των κκ Θ. Μουστακαλή Τομεάρχη  και Μ. Λαχανά, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, τεχνικό σύμβουλο του ΕΔΟΕΑΠ, σε νέα συνεδρίαση της στις 13 Μαΐου 2008, αφού εξέτασε συνολικά την πορεία των εργασιών και δραστηριοτήτων, που έχουν αναπτυχθεί κατόπιν σχετικών αποφάσεων του ΔΣ ΕΔΟΕΑΠ  αποφάσισε ομοφώνως και εισηγείται προς το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ την έναρξη του τελικού κύκλου προετοιμασίας των διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου, με παράλληλους κανόνες δημοσιότητας και δημόσιας διαβούλευσης, με την  συμμετοχή των ασφαλισμένων μελών του Οργανισμού μας. Η Επιτροπή ομοφώνως αποφάσισε και εισηγείται για έγκριση τα παρακάτω:

1) Δημοπράτηση του έργου: Με βάση τα στοιχεία της προμελέτης, των οποίων ήδη έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση (περιγραφές διαδικασιών, χρήσεων και αρχιτεκτονικά σχέδια), όπως εγκρίθηκαν από το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ, προχωράμε σε προετοιμασία ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υλοποίηση των εργασιών στα δύο κτίρια  του Οργανισμού (παλαιό και νέο), καθώς η  χρήση του κτιρίου της Ορμηνίου – που παραμένει αναξιοποίητο από τον Μάιο του 2003- συνδυάζεται με γενικότερο σχέδιο της απολύτως πλέον  αναδιοργάνωσης και  του εκσυγχρονισμού τόσο των ιατρικών, όσο και διοικητικών και λοιπών υπηρεσιών του οργανισμού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα η ραγδαία αύξηση των μελών αλλά και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών  στους ασφαλισμένους.

2) Ολοκληρωμένο Σχέδιο Εργασιών και Διαχείρισης Έργου: Προκειμένου να ακολουθηθούν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες τόσο για τη διενέργειας Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού και την επιλογή της βέλτιστης τεχνικά και οικονομικά επιλογής αναδόχου όσο και για την κατασκευή του έργου, με έντεχνο, έγκαιρο τρόπο και εντός ελεγχόμενου κόστους  προτείνεται η κατάρτιση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Εργασιών και Διαχείρισης Έργου (“Master Plan” του έργου).

Το “Master Plan” του έργου θα περιλαμβάνει αναλυτικά::

-Σκοπός έργου-Περιγραφή έργου.
-Χρήσεις Κτιρίων/Μετατροπές χρήσεων (Αναλυτική  παρουσίαση και Σχέδια).
-Τεχνική Περιγραφή (Μελέτες στατικές, αρχιτεκτονικές, Η/Μ, δίκτυα, υποδομές εργαστήρια, λοιπές εγκαταστάσεις).
-Τεχνικές προδιαγραφές (υλικά, κατασκευές και λοιπές εγκαταστάσεις).
-Χρονοδιαγράμματα.
-Κοστολόγηση έργου.
-Μελέτη Εφαρμογής.

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στο γεγονός, ότι θα ακολουθηθούν οι επίσημες διαδικασίες του ελληνικού κράτους, που ενσωματώνουν και την σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά:

Α. Την κοστολόγηση του έργου, η οποία θα γίνει με βάση τις Αναλυτικές Τιμές Οικοδομικών Έργων (ΑΤΟΕ), που χρησιμοποιεί η επίσημη πολιτεία για την κατασκευή κτιρίων (σχολεία, νοσοκομεία κλπ).Ως τάξη μεγέθους και μόνο  η Επιτροπή αναφέρει στο ΔΣ την αρχική εκτίμηση του Τεχνικού Συμβούλου για προϋπολογιστικό κόστος  ύψους 1.200.000 ευρώ ενώ έχουν ληφθεί υπ’ όψιν οι κατατεθείσες προτάσεις της Υπηρεσίας για το ετήσιο προϋπολογιζόμενο κόστος των εξόδων για την κάλυψη των  πάγιων και λειτουργικών δαπανών. Όπως έχουμε καταθέσει στην από 26/2/08 εισήγηση σε πρώτη φάση θα απαιτηθεί μόνο η  πρόσληψη ενός εργοδηγού- επιστάτη του παλαιού κτιρίου για την προετοιμασία και παρακολούθηση του έργου

Β. Η Μελέτη εφαρμογής του έργου θα γίνει με τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες που επίσης χρησιμοποιεί η επίσημη πολιτεία για την διενέργεια δημοσίων διαγωνισμών.

Γ.  Το “Master Plan” του έργου υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις κατάρτισης του, με ευθύνη του τεχνικού συμβούλου του ΕΔΟΕΑΠ κ. Λαχανά θα αποτελέσει το πλήρες περιεχόμενο του τεύχους δημοπράτησης για την διενέργεια του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού. Για την αμοιβή του  ΤΥΕ θα υπάρξει χωριστή εισήγηση της Επιτροπής.

3) Ενημέρωση και  διαβούλευση. Με ευθύνη της επιτροπής κτιρίου σε πρώτη φάση θα γίνει ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο θα περιγράφει τις ενέργειες και τις δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί μέχρι τώρα από τον ΕΔΟΕΑΠ για την αξιοποίηση της κτιριακής υποδομής του. Περίληψη των ανακοινώσεων θα σταλεί με επιστολή στους μετόχους μέλη, ενώ το πληρέστερο υλικό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα; Του ΕΔΟΕΑΠ και θα υπάρχει διαθέσιμο σε έντυπη μορφή στις υπηρεσίες του Οργανισμού για όποιον θέλει να το μελετήσει και να διατυπώσει προτάσεις και παρατηρήσεις. Η πρώτη φάση διαβούλευσης για τις μέχρι τώρα προτάσεις και ενέργειες που έχουν αναπτυχθεί μπορεί να αν αναπτυχθεί μέχρι τις 15 Ιουνίου. Προθεσμία, που θα έχει καταρτιστεί το πρώτο σχέδιο, προς εξέταση, συζήτηση και τελική διαμόρφωση του Ολοκληρωμένο Σχέδιο Εργασιών και Διαχείρισης Έργου.

Στην επόμενη φάση το τελικό περιεχόμενο του “Master Plan” του έργου, θα χρησιμοποιηθεί ως βάση αναφοράς δημοσίου διαλόγου και διαβούλευσης με τη συμμετοχή των μελών του ΕΔΟΕΑΠ, για να διατυπώσουν κρίσεις και προτάσεις, τόσο για το έργο όσο και τις ακολουθούμενες διαδικασίες, προκειμένου να αξιοποιηθούν από την Επιτροπή κτιρίου και το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ στην διαδικασία της τελικής προετοιμασίας του έργου.

Σε κάθε περίπτωση οι προτάσεις και παρατηρήσεις από τους μετόχους μέλη του ΕΔΟΕΑΠ στο πλαίσιο των διαδικασιών ενημέρωσης/διαβούλευσης και διαφάνειας, που υιοθετεί το ΔΣ του Οργανισμού μας  θα πρέπει να κατατίθενται εγκαίρως, (εντός των οριζόμενων προθεσμιών κατά φάση), επωνύμως και αιτιολογημένες μέσω site ή απευθείας στον Τομέα Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων.

Στόχος είναι  αυτές οι προτάσεις να κινούνται και βελτιώνουν τις κατευθύνσεις, που έχουν χαραχθεί.
Σε κάθε περίπτωση οι σκέψεις και οι προτάσεις θα υιοθετούνται  ή θα απορρίπτονται από το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ κατόπιν  αιτιολογημένης γνώμης της επιτροπής κτιρίου.

Τα μέλη της Επιτροπής

Παναγιώτης  Τσούτσιας ΓΓ ΔΣ

Ελένη Σπανοπούλου Πρόεδρος ΤΥΠ

Αργύρης Δεμερτζής μέλος ΔΣ

Αγαθή Κυρίτση μέλος ΔΣ