Συνεδριάσεις έτους 2009

Η συνεδρίαση με αριθμό 48/21-12-09 ματαιώθηκε λόγω μη απαρτίας.