Συνεδριάσεις έτους 2010

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 24/12-07-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Πρόταση συνεργασίας από ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε.
2.2. Ανάθεση αναλογιστικής μελέτης για το 2011
2.3. Πρακτικά μη πραγματοποιηθείσης Γενικής Συνέλευσης της 26/5/2010
2.4. Παρακλινικές εξετάσεις
2.5. Εκτύπωση υλικού για Γενική Συνέλευση Σεπτεμβρίου
3. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ)
5. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ κ.κ. ΑΓ. ΚΥΡΙΤΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ
7. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
9. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
10. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (1 ασφαλισμένη) – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ (3 ασφαλισμένοι)
11. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ (1 νέo μέλoς)
12. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (10 ασφαλισμένοι)
13. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σε  8 ασφαλισμένους)
14. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ( 1 ασφαλισμένος)
15. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (3 ασφαλισμένοι)
16. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
17. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (1 ασφαλισμένος)
18. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
19. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ