Συνεδριάσεις έτους 2010

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 42/30-11-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2011
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
6. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
8. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ISO ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
10. ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΓΓΕΛΙ0ΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 3% ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.3863/2010
11. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (2 μέλη) – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ( 4 μέλη)
12. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (1 ασφαλισμένος)
13. ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (5 ασφαλισμένοι)
14. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (5 ασφαλισμένοι)
15. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
16. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
17. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ