Συνεδριάσεις έτους 2010

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 45/14-12-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
3. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
4.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
5. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΜΕΑ ΕΣΟΔΩΝ
8. ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΣΩΝ  ΒΑΣΕΙ Ν. 3863/2010
9. ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΣΩΝ – ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ  ΧΡΕΩΝ
10. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ (4 ασφαλισμένοι)
11. ΘΕΜΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
12. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
13. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (2 ασφαλισμένοι)
14.  ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 10-01-2011
15. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ