Συνεδριάσεις έτους 2011

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 5/07-02-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Στοιχεία μονογονεϊκών οικογενειών με 2 τέκνα
2.2. Πρόοδος εργασιών κατά το μήνα Ιανουάριο 2011 στο κτίριο της οδού Ορμηνίου
2.3. Απάντηση Ιατρικού Κέντρου σχετικά με μείωση τιμοκαταλόγου ΕΔΟΕΑΠ
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
7. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ (46 μέλη)
8. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (2 μέλη)  – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ (1 μέλος)
9. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (13 ασφαλισμένοι)
10. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ            ( 3 ασφαλισμένοι συνολικό ποσό εφάπαξ €23.315,19)
11. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (3 ασφαλισμένοι)
12. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ (2 ασφαλισμένοι)
13. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ (1 ασφαλισμένος)
14. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
15. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
16. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
16.1 Αίτηση ασφαλισμένου για αλλαγή τρόπου καταβολής επικουρικής σύνταξης
17. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ