Συνεδριάσεις έτους 2011

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 16/02-05-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
6. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2010
7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ  ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (ΧΡΗΣΕΙΣ 1999-2007)
8. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (3 ασφαλισμένοι)
9. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ