ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 5/06-02-12.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα
Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
3.1.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
3.2. Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών
3.2.1. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €5.521,74
3.2.2. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €44.086,75
3.2.3. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €92.797,71
3.2.4. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών   Νοσοκομείων €4.480,38
3.2.5. Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €36.755,30
3.3.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)
Θέμα 4ο: Μελέτη ανάλυσης κόστους λειτουργίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας εντός ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 5ο: Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου για ΤΥΠ (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσωτερικού Ελέγχου)
Θέμα 6ο: Διατήρηση δικαιώματος στον κλάδο Ασθενείας των άνεργων μελών  (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)
Θέμα7ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)
7.1. Εγγραφές  – Διαγραφές μελών- 5 & 29 μέλη αντίστοιχα
7.2. Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 2 ασφαλισμένοι
7.3. Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης €56.592,32  – 11  ασφαλισμένοι
7.4. Υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση –2 ασφαλισμένοι
7.5. Υπαγωγή στην ασφάλιση λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα- 2 ασφαλισμένοι
7.6. Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 8ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Τομέαρχης Εσόδων )
Θέμα 9ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες )
Θέμα 10ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών
10.1. Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών €126.649,40