ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ευρωπαικά Νέα από την ΑΙΜ – AIM-EU Weekly n°6

Τα νέα της ΑΙΜ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  –

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – TaMedia της Ε.Ε. – Εκδηλώσεις

Τα νέα της AIM

-Η AIM συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Εταιρικού Δικαίου.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

-Η καλύτερη χρήση των πληροφοριών υγείας θα μεταμορφώσει το τοπίο της υγειονομικής περίθαλψης, αναφέρει έκθεση ειδικού. (07/05/12)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/453&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

 Κρατική ενίσχυση: Η Κομισιόν δρομολογεί σημαντική πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισμό του ελέγχου της κρατικής ενίσχυσης (08/05/12)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/458&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

– Διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες διασυνοριακής ηλεκτρονικής υγείας: έργο που αφορά στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας; (20/04/12)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1281&furtherNews=yes

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιθυμούν να βελτιώσουν την ανίχνευση δυνητικά επικίνδυνων φαρμάκων.(10/05/2012)                                                                

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/20120504STO44464/html/MEPs-want-to-improve-the-detection-of-potentially-dangerous-medicines

Agenda: Επιτροπή για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία του Καταναλωτή στις 30 Μαΐου.

-Γνωμοδότηση για την Πρωτοβουλία του Κοινωνικού Επιχειρείν από την Malgorzata Handzlik (PPE) (30/05ώρα 9.15 π.μ.)

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/imco/oj/901/901993/901993en.pdf

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το Συμβούλιο επιτείνει τους ελέγχους για τα βιοκτόνα προϊόντα. (10/05/12)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/130111.pdf

Τα Mediaτης Ε.Ε.

The Parliament’ – Συνεργασίες μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα: το ‘κλειδί’ για την ανάπτυξη της φαρμακευτικής έρευνας της Ε.Ε. (10/05/2012)

http://www.theparliament.com/policy-focus/health/health-article/newsarticle/public-private-partnerships-key-to-growth-of-eu-pharma-research/

‘EU Observer’ – Στο στόχαστρο οι μεταρρυθμίσεις της Κομισιόν για την προστασία δεδομένων. (03/05/12)

http://euobserver.com/22/116129

Εκδηλώσεις

– Εργαστήρι για τον κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, διοργανωμένο από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Πολιτικές Ελευθερίες.

(29/05, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)

– XXXή Γενική Συνέλευση και συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΙΜ

(31/05 – 1/06/12 στα γραφεία της INAMI, Βρυξέλλες)

– Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΑΙΜ

(15/06/12 στα γραφεία της ΑΙΜ, Βρυξέλλες)

Μτφρ. Ρ.Πιπέρη/Ο.Α.Τ.Υ.Ε.