Νέα και ανακοινώσεις

Οι απαιτήσεις του ΕΔΟΕΑΠ από ασφαλιστικές εισφορές

Οι απαιτήσεις του  Οργανισμού από  Ασφαλιστικές Εισφορές 3%  για τις χρήσεις 2010 και 2011, σύμφωνα με τους ελεγμένους από Ορκωτούς Ελεγκτές Ισολογισμούς, έχουν ως ακολούθως:

31.12.2011

31.12.2010

Απαιτήσεις ασφαλιστικών εισφορών

6.862.130,29

4.687.302,30

 Οι απαιτήσεις ασφαλιστικών εισφορών περιλαμβάνουν : α)  κρατήσεις εισφοράς 3% από τους εργαζόμενους-ασφαλισμένους και την απόδοση τους από τους εργοδότες β) από ασφαλισμένους  (αναγνώριση προϋπηρεσίας συντάξιμου χρόνου – εισφορές ασθενείας – εισφορές προαιρετικής ασφάλισης).

Σημειώνουμε ότι οι απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές απεικονίζονται κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού, σε λογαριασμούς τάξεως.