Κλάδος Υγείας

Επίδομα Λεχωίδος

Το επίδομα λεχωίδος αφορά σε γυναίκες άμεσα μέλη και αποτελεί μέρος της απώλειας του μισθού τους κατά την περιγεννητική άδεια, η οποία διαρκεί 119 ημέρες (ημερολογιακές). Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περιπτώσεις αποχής από την εργασία λόγω τοκετού μπορεί να παρέχει στα αμέσως ασφαλισμένα θήλεα μέλη του (λεχώνες)ειδικό βοήθημα ίσο με το σύνολο των αποδοχών της από εργασία ασφαλιστέα στον ΕΔΟΕΑΠ 45 ημερών, οι οποίες λαμβάνονται από μία μόνο πηγή κατ’ επιλογή της ενδιαφερόμενης και σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο της ΣΣΕ της αντίστοιχης Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομιστεί βεβαίωση του εργοδότη ότι αυτή δεν έλαβε μισθό ή επίδομα για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Το παραπάνω βοήθημα παρέχεται έπειτα από αίτηση της ενδιαφερομένης ασφαλισμένης. ( Αρθρο 16 , παρ3α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΔΟΕΑΠ )

Συγκεκριμένα, μετά την εξάντληση της υποχρέωσης του εργοδότη, η ασφαλισμένη μπορεί να υποβάλλει σχετική αίτηση στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων. Ταυτόχρονα με την υποβολή αιτήσεως για το επίδομα λεχωίδος, έχει τη δυνατότητα να εξαγοράσει το χρόνο λοχείας, με την παρακράτηση 3% επί του συνολικού επιδόματος.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν για την αίτηση είναι τα εξής:

  • Υπεύθυνη δήλωση, που να  δηλώνει αν έχει άλλη εργασία
  • Βεβαίωση από τον εργοδότη που θα αναφέρεται το διάστημα της περιγεννητικής αδείας, ποιες είναι οι μικτές μηνιαίες αποδοχές και για ποιο διάστημα έχει πληρωθεί. Αν υπάρχει και δεύτερη εργασία, επισυνάπτεται και από εκεί σχετική βεβαίωση.