Κλάδος Υγείας

Βοήθημα Κηδείας

Ο Οργανισμός χορηγεί βοήθημα κηδείας ύψους 1.500€ για τα άμεσα μέλη και 1.100€ για τα έμμεσα μέλη. Δικαιούχος είναι αυτός στον οποίο έχει εκδοθεί το Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών από το γραφείο τελετών.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  • Πρωτότυπο Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών από το γραφείο τελετών
  • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης του δικαιούχου του βοηθήματος