ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Δικαιώματα και υποχρεώσεις ανέργων μελών

Στις περιπτώσεις, όπου συνάδελφος-μέλος για οποιονδήποτε λόγο, διακόπτει την εργασία για την οποία ασφαλίσθηκε στον ΕΔΟΕΑΠ, για διευκόλυνση του, θα πρέπει να συμβουλευτεί τα παρακάτω αναφερόμενα, ώστε να μην δημιουργηθεί οιοδήποτε πρόβλημα στην εξυπηρέτηση του, από τις υπηρεσίες του Οργανισμού. Ταυτόχρονα σας ενημερώνουμε για τις παροχές, που δικαιούται, για όσο διάστημα παραμείνει εκτός μισθολογίου:

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.          Με την διακοπή της εργασίας, άμεση ενημέρωση του Τομέα Ασφάλισης ή του ΓΕΑ, όπως και για την επανέναρξη εργασίας και την εκ νέου ένταξη σε μισθολόγιο (αναλυτικά η διαδικασία παρακάτω).

2.          Σε περίπτωση απόλυσης, καταβάλλεται από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (κλάδος ΤΣΠΕΑΘ)  επίδομα ανεργίας μέχρι 1 έτος το περισσότερο και δεν υποχρεώνεται ο ασφαλισμένος για καταβολή της εισφοράς ασθενείας στον ΕΔΟΕΑΠ, καθώς η παρακράτηση της αναλογούσης εισφοράς γίνεται από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (π.χ. οικειοθελής αποχώρηση από την εργασία), ο ασφαλισμένος θα πρέπει να καταβάλλει στον ΕΔΟΕΑΠ, σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό του, το 15πλάσιο του ανώτατου τεκμαρτού ημερομισθίου του ΙΚΑ, το οποίο ισχύει κάθε φορά (Άρθρο 3, § 6). Για το έτος 2012, το συγκεκριμένο ποσό εισφοράς ανέρχεται στο ποσό των       € 43,80 και με το οποίο καλύπτεται για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και λοιπές παροχές πρόνοιας, ο ίδιος και τα προστατευόμενα μέλη του, με τους ίδιους ακριβώς όρους, όπως τα εργαζόμενα μέλη. Η ανωτέρω καταβολή δεν περιλαμβάνει τους κλάδους επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συνταξιοδοτικά).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1.         Με την καταβολή της εισφοράς ασθενείας (€ 43,80 για το έτος 2012), ο άνεργος ασφαλισμένος απολαμβάνει όλων των ιατροφαρμακευτικών παροχών και λοιπών παροχών προνοίας του ΕΔΟΕΑΠ, ο ίδιος και τα προστατευόμενα μέλη του, όπως ακριβώς συνέβαινε όταν ήταν ενταγμένος σε μισθολόγιο (πλην συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων). Σε περίπτωσης επιδότησης της ανεργίας από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ισχύει το ίδιο, για όλο το διάστημα της επιδότησης, χωρίς την καταβολή της αναλογούσης εισφοράς.

2.      Στις περιπτώσεις όπου θέλει να καλυφθεί και συνταξιοδοτικά, μπορεί να ενταχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ (αναλυτικά παρακάτω).

3.         Έχει δικαίωμα της εξαγοράς στον ΕΔΟΕΑΠ, του διαστήματος της επιδοτούμενης ανεργίας από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, όμως σύμφωνα με τον Ν.2084/92, η σχετική αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί στον ΕΔΟΕΑΠ, την ίδια ημέρα με την υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση από τον ΕΔΟΕΑΠ και θα αναγνωρισθεί τόσος χρόνος από αυτήν, όσος του χρειάζεται προκειμένου να συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του. Από το διάστημα της επιδοτούμενης ανεργίας αναγνωρίζεται περίοδος μέχρι 200 ημερών (8 μήνες), με την προϋπόθεση η ανεργία να έχει λάβει χώρα την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση. Η παρούσα παράγραφος ενδεχομένως να τροποποιηθεί, σε περίπτωση αλλαγής του προαναφερθέντος Νόμου 2084/92.

ΝΕΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Με τις ΣΔΣ 32/6-4-2012, 35/10-9-2012 και 38/4-9-2012  του ΔΣ, άνεργα μέλη που έχουν συμπληρώσει 5ετια στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ και το ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημά τους με βάση το τελευταίο κάθε φορά εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμοδίας Δ.Ο.Υ.,  δεν υπερβαίνει το ποσό των €  14.000, μπορούν να ζητήσουν τη μείωση της τρέχουσας εισφοράς ασθενείας στο 50%, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. Σε περίπτωση που κατά την αίτησή τους για μείωση της εισφοράς, έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, αυτές και οι προσαυξήσεις τους δεν μειώνονται κατά το 50% αλλά μπορούν μετά από αίτησή τους να παρακρατηθούν από την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση κατά την έξοδό τους σε σύνταξη. Επισημαίνεται ότι το ποσό αυτό παγώνει χωρίς άλλες προσαυξήσεις μέχρι τον συμψηφισμό του με την εφάπαξ ενίσχυση.

2.         Την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, που θα του ζητηθούν από τις υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ, σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, πιστοποιητικά για τα τέκνα του ή για τα υπόλοιπα προστατευόμενα μέλη της μερίδας του).

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

 Ι. ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ :

 • Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους ή αποχώρησής τους από αυτήν, τα άνεργα μέλη πρέπει άμεσα να υποβάλουν αίτηση στον ΕΔΟΕΑΠ (Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (εκκαθ. σημειώματα εφορίας, υπεύθυνη δήλωση), προκειμένου να καταβάλουν εξ ιδίων το μηνιαίο ασφάλιστρο  και έχουν δικαίωμα μόνο στις παροχές ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης (σήμερα € 43,80).
 • Σε περίπτωση επιδοτούμενης ανεργίας υπάρχει κάλυψη για το διάστημα της ισχύος της,  μέσω του ΕΤΑΠ ΜΜΕ (κλπ. ΤΣΠΕΑΘ) έως και 12 μήνες ανάλογα με την προϋπηρεσία του μέλους. Πιο συγκεκριμένα, απαραίτητη προϋπόθεση επιδότησης είναι η συμπλήρωση 2 ετών ασφάλισης στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Κλάδος ΤΣΠΕΑΘ) και ο χρόνος επιδότησης ακολουθεί ως εξής :
 • Για 2 έτη ασφάλισης ,4 μήνες επιδότηση.
 • Για 3 έτη ασφάλισης, 5 μήνες επιδότηση.
 • Για 4 έτη ασφάλισης, 6 μήνες επιδότηση.
 • Για 5 έτη ασφάλισης, 7 μήνες επιδότηση.
 • Για 6 έτη ασφάλισης, 8 μήνες επιδότηση.
 • Για 7 έτη ασφάλισης, 9 μήνες επιδότηση.
 • Για 8 έτη ασφάλισης, 10 μήνες επιδότηση.
 • Για 9 έτη ασφάλισης, 11 μήνες επιδότηση.
 • Για 10 χρόνια ασφάλισης και άνω, 12 μήνες επιδότηση.

 Μετά τη λήξη της επιδότησης, πρέπει να ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία.

 • Με την καταβολή αυτή, ο/η άνεργος έχουν δικαίωμα πλήρους ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης καθώς και όλες τις παροχές-επιδόματα του ταμείου μας.

ΙΙ. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Απαιτούμενες προϋποθέσεις:

 • Υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση του κυρίου ασφαλιστικού φορέα ΕΤΑΠ ΜΜΕ κλπ. ΤΣΠΕΑΘ.
 • Να μην υπάρχει δικαίωμα ασφάλισης σε άλλον ασφαλιστικό φορέα για κανέναν από τους κλάδους του ΕΔΟΕΑΠ
 • Να μην έχει παρέλθει χρόνος πέραν του ενός (1) έτους, από τον τελευταίο μήνα εργασίας.
 • Το δικαίωμα της προαιρετικής ασφάλισης (Καταστατικό άρθρο 29) μπορεί να ασκηθεί διαδοχικά στην διάρκεια του ασφαλιστικού βίου ωστόσο δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 5 χρόνια συνολικά.
 • Οι παλαιοί ασφαλισμένοι (έναρξη ασφάλισης πριν την 1-1-1993)  πρέπει να έχουν διανύσει σε επικουρικά ταμεία τουλάχιστον 10 έτη υπηρεσίας .
 • Οι νέοι ασφαλισμένοι (έναρξη ασφάλισης μετά την 1-1-1993), πρέπει να έχουν διανύσει σε επικουρικά ταμεία τουλάχιστον 5 έτη υπηρεσίας.

Εφόσον υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις υποβάλλεται αίτηση στον ΕΔΟΕΑΠ (Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων), με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (απόφαση ΕΤΑΠ ΜΜΕ, βεβαίωση προϋπηρεσίας από άλλον επικουρικό φορέα όπου απαιτείται, υπεύθυνη δήλωση και εκκαθαριστικό εφορίας).

Τα μέλη που έχουν υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, καλύπτονται και για τους τρεις κλάδους του (επικούρηση, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, πρόνοια).

 • Η αυτασφάλιση στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ γίνεται με χωριστή αίτηση και καλύπτει πλήρως τους κλάδους Κύριας Σύνταξης-Ανεργίας.
 • Όσον αφορά στον ΕΔΟΕΑΠ, το ασφάλιστρο προαιρετικής ασφάλισης ανέρχεται σε ποσοστό 6% και υπολογίζεται επί του μέσου όρου των αποδοχών του μέλους της τελευταίας διετίας.

Παράδειγμα :

Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Εάν ο μέσος όρος των αποδοχών της τελευταίας διετίας είναι € 1200 τότε οι εισφορές της προαιρετικής ασφάλισης υπολογίζονται ως εξής : 1200*6%= € 72,00 μηνιαίως.

Εάν ο μέσος όρος των αποδοχών της τελευταίας διετίας είναι € 2000 τότε οι εισφορές της προαιρετικής ασφάλισης υπολογίζονται ως εξής : 2000*6%= € 120,00 μηνιαίως.

 • Όσον αφορά στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Κλάδος ΤΣΠΕΑΘ), για τους παλαιούς ασφαλισμένους πριν 1/1/1993, το ασφάλιστρο προαιρετικής ανέρχεται σε ποσοστό 16% και υπολογίζεται επί του  μέσου όρου των αποδοχών του μέλους της τελευταίας διετίας. Για τους νέους ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993 ανέρχεται σε  ποσοστό 16% και υπολογίζεται επί του μέσου όρου των αποδοχών του μέλους του τελευταίου έτους.

Παράδειγμα :

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Κλάδος ΤΣΠΕΑΘ)

Εάν ο μέσος όρος των αποδοχών της τελευταίας διετίας είναι € 1200, τότε ισχύει το κατώτατο πλαφόν που ισούται με το 50πλάσιο του ανειδίκευτου δηλ. 50*33,04=1.652,00*16%= € 264,32 μηνιαίως.

Εάν ο μέσος όρος των αποδοχών της τελευταίας διετίας είναι € 2000 τότε οι εισφορές της προαιρετικής ασφάλισης υπολογίζονται ως εξής : 2000*16%= € 320,00 μηνιαίως.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

1.     Συνταξιούχος από ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Πίνακες ίδιοι με τον ΕΔΟΕΑΠ)

2.     Συμπληρωμένη πραγματική 5ετία στον ΕΔΟΕΑΠ (1.500 ημέρες) εκ των οποίων οι 500 ημέρες να έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία πενταετία, πριν την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης.

– Τα υπόλοιπα χρόνια που αφορούν διαδοχική ασφάλιση (άλλα Ταμεία) και πρέπει να προσκομιστούν για αυτά βεβαιώσεις των προηγούμενων Ταμείων.

3.     Εάν κάποιος την 31/12/97 έχει πραγματική υπηρεσία στον ΕΔΟΕΑΠ 12 χρόνια, δικαιούται επικούρησης, εφόσον συνταξιοδοτηθεί απότον κύριο ασφαλιστικό φορέα. εξαγορά προϋπηρεσίας που πραγματοποιείται μετά την 1/1/1998 και αφορά σε χρονικό διάστημα προγενέστερο της 31-12-1997 δεν έχει αναδρομική ισχύ. Λαμβάνεται υπόψη προσθετικά ως προς τον υπολογισμό των ετών επικούρησης και εφάπαξ ενίσχυσης

4.     Για νέους συνταξιούχους που δεν βρίσκονται στους πίνακες, ισχύουν οι διατάξεις μεταγενέστερων Νόμων και τυχόν τροποποιήσεις τους με σχετικές εγκυκλίους κάθε φορά από το αρμόδιο Υπουργείο. (Ν.3655/2008, Ν.3863/2012, Ν.3996/2011).

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ