Κλάδος Υγείας

Επίδομα Νεφροπαθών

Το μέλος πρέπει να υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση και με την προϋπόθεση ότι δεν παίρνει σχετικό επίδομα από κάποιον άλλο Φορέα.

Συμπληρώνεται από το ΓΕΑ ηλεκτρονική αίτηση με τα στοιχεία του μέλους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται είναι τα εξής:

  • Βεβαίωση από Κρατικό Νοσοκομείο ότι υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση
  • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τραπέζης
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνει βοήθημα από άλλο φορέα

Ο ΕΔΟΕΑΠ από 1/7/2012, ΣΔΣ 26/19-6-2012 παρέχει κάθε μήνα με καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό €400,00 για τα άμεσα μέλη και  €250,00 για τα έμμεσα μέλη.