ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 41/09-10-12

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)
Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα
Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
3.1. Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
3.2. Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών
3.2.1. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €1.128,00
3.2.2. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €30.041,45
3.2.3. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών   Νοσοκομείων €80.795,63
3.2.4. Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €92.324,46
3.3. Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)
Θεμα 4ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για Πρόταση Νομοθετικής Ρύθμισης για την Αύξηση Κατανομής Αγγελιοσήμου  (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 5ο: Ενημέρωση ΔΣ για τις ενέργειες για το θέμα της διαχείρισης των Αποθεματικών (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 6ο: Έκθεση κ. Νεστορίδη για τη λειτουργία του Γραφείου Θεσσαλονίκης (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 7ο: Έκθεση Εσωτερικού Ελεγκτή για τον Τομέα Επικοινωνίας χρήσης 2011 (Εισηγήτης: Γεν. Διευθυντής,  Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσωτ. Ελέγχου)
Θέμα 8ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας  (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ,  Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 9ο: Αιτήσεις οδοντιάτρων  για συνεργασία (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Υπεύθυνος: Προϊστάμενος Ιατρικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης)
Θέμα 10ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)
10.1.  Μεταβολές –   2 ασφαλισμένοι
10.2.  Διαγραφές μελών –2 μέλη
10.3.  Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –  7 ασφαλισμένοι
10.4.  Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 11     ασφαλισμένοι €170.055,93
10.5.  Αιτήσεις για υπαγωγή στην ασφάλιση λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 2 ασφαλισμένοι
10.6.  Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 11ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομέαρχης Εσόδων)
Θέμα 12ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες )
Θέμα 13ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών
13.1.Εξόφληση ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός Ιουλίου 2012 ύψους ποσού €257.416,61
13.2.Εξόφληση ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ  μηνός Ιουνίου 2012 ύψους ποσού €10.633,66