Συνεδριάσεις έτους 2012

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 42/15-10-12

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)
Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1.Ενημέρωση ΔΣ για τη συνάντηση της 11-10-2012 με τα άνεργα μέλη μας και όσους βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας
2.2.Ενημέρωση ΔΣ για την προγραμματισμένη στις 15-10-2012 συνάντηση με όσους ασφαλισμένους μας λαμβάνουν βοηθήματα
Θέμα 3ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα της διαχείρισης των διαθεσίμων  (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 4ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες )