ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

Απαιτήσεις Αγγελιοσήμου Δημοσιεύσεων

ΑΠΑΙΤHΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ   

 

Οι απαιτήσεις του  Οργανισμού από Αγγελιόσημο δημοσιεύσεων, για τις χρήσεις 2010 και 2011, σύμφωνα με τους ελεγμένους από Ορκωτούς Ελεγκτές Ισολογισμούς, έχουν ως ακολούθως:

 

31.12.2011

31.12.2010

Απαιτήσεις αγγελιοσήμου   δημοσιεύσεων

6.145.532,92

6.534.972,38

 

Σημειώνουμε ότι οι απαιτήσεις από το Αγγελιόσημο δημοσιεύσεων απεικονίζονται κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού, σε λογαριασμούς τάξεως.