Απαιτήσεις

Απαιτήσεις Αγγελιοσήμου Δημοσιεύσεων

ΑΠΑΙΤHΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ   

 

Οι απαιτήσεις του  Οργανισμού από Αγγελιόσημο δημοσιεύσεων, για τις χρήσεις 2010 και 2011, σύμφωνα με τους ελεγμένους από Ορκωτούς Ελεγκτές Ισολογισμούς, έχουν ως ακολούθως:

 

31.12.2011

31.12.2010

Απαιτήσεις αγγελιοσήμου   δημοσιεύσεων

6.145.532,92

6.534.972,38

 

Σημειώνουμε ότι οι απαιτήσεις από το Αγγελιόσημο δημοσιεύσεων απεικονίζονται κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού, σε λογαριασμούς τάξεως.