ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Σύνοψη Οικονομικών Στοιχείων 2011

Η σκληρή και αμείλικτη γλώσσα των αριθμών μας δίνει τα παρακάτω στοιχεία:

• 18.275 Μέλη, εκ των οποίων 1.927 Συνταξιούχοι *
• 201.905.252,58€ Αποθεματικά Κεφάλαια *
• 160.797.920,26 € Χρηματικά Διαθέσιμα*
• Απολογισμός 2011
Έσοδα: 45.387.224,95 €**
Έξοδα: 67.922.979,37 €**
Έλλειμμα: 22.535.754,42 €**
** Στοιχεία 31-12-2011
** Συμπεριλαμβάνονται οι Αποσβέσεις

• Προϋπολογισμός 2012 (Σ.Δ.Σ. 17/9 – 4-2012)
Έσοδα: 47.404.000,00 €*
Έξοδα: 55.597.500,00 €*
Έλλειμμα: 8.193.500,00 €*

*Συμπεριλαμβάνονται τα μέτρα που κοινοποιήθηκαν
μετά το «κούρεμα» των Ομολόγων μας και των Αποθεματικών

ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ παραδίνει για έγκριση από τη ΓΣ, τον Ισολογισμό, τον
Απολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης του 2011, καθώς και τον Προϋπολογισμό
του 2012 όπως συντάχθηκαν από τις Υπηρεσίες και εγκρίθηκαν από το Δ.Σ..
Ο Προϋπολογισμός του 2012, επανασυντάχθηκε μετά το εγκληματικό «κούρεμα»
των αποθεματικών μας και οδήγησε στα νέα μέτρα για τα οποία ενημερώθηκαν όλοι
οι ασφαλισμένοι με επείγουσα ανακοίνωση στις 23/4/2012.
Τα στοιχεία του Ισολογισμού-Απολογισμού του 2011 είναι τα παρακάτω:

 

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 2011

Τα Καθαρά Αποτελέσματα από την χρήση 2011 διαμορφώθηκαν στο ποσό των
-22.535.754,42 €, έλλειμμα το οποίο, όπως και το προηγούμενο έτος, οφείλεται
κυρίως:
1. Στη μείωση των εσόδων κατά 12.210.307,60 €, ποσοστό 21,20%, σε σχέση με το
2010 και ειδικότερα (λόγω της σημαντικής πτώσης της διαφημιστικής δαπάνης)
του κυριότερου πόρου του Οργανισμού, του Αγγελιοσήμου κατά 10.597.974,37 €.
2. Στην πτώση του ΧΑΑ που επέφερε μείωση της αξίας του χαρτοφυλακίου του
Οργανισμού με το ποσό των 3.210.501,91 €.
Το παραπάνω αναφερόμενο έλλειμμα της χρήσης 2011, θα ήταν σημαντικά
μεγαλύτερο αν τα έξοδα δεν σημείωναν μείωση, σε σχέση με το 2010, κατά το ποσό
των 8.238.212,57€, (10,93%), σε μια προσπάθεια συγκράτησης της κατάστασης.
Η μείωση αυτή οφείλεται στην υλοποίηση των μέτρων περιορισμού δαπανών
βάσει κοινωνικών κριτηρίων τα οποία αποφασίστη

ΤA ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ PSI

Στις 12/3/2012 πραγματοποιήθηκε «κούρεμα» των Ομολόγων του χαρτοφυλακίου μας
το οποίο επέφερε μείωση της ονομαστικής τους αξίας κατά 53,50% με αποτέλεσμα η αξία
του χαρτοφυλακίου των Ομολόγων μας να διαμορφωθεί στο ποσό των 15.020.430,00 €
από 32.302.000,00 €.
Σχετικά με τα Διαθέσιμα μας στην Τράπεζα της Ελλάδος την 7/6/2012, πληροφορηθή-
καμε ότι η ονομαστική αξία του ενεργητικού του Κοινού Κεφαλαίου που αντιστοιχεί
στο λογαριασμό μας μειώθηκε, μετά και την ολοκλήρωση του PSI από 115.312.441,47€
στο ποσό των 59.097.624.,42 €. Το υπόλοιπο μας στην ΤτΕ συμπεριλαμβανομένων
των κινήσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά το PSI, ανέρχεται σε 5.618.934,25 € !.
Συνολικά, ο ΕΔΟΕΑΠ διαθέτει σήμερα καταθέσεις ύψους 60.9 € εκ. περίπου.