ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Αποκρούει ο ΕΔΟΕΑΠ νέα προσπάθεια της Τράπεζας της Ελλάδος να συγκαλύψει τις ευθύνες της για το απαράδεκτο κούρεμα και την αδιαφανή διαχείριση των αποθεματικών του Ταμείου

Αποκρούει η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ μια ακόμα προσπάθεια της Τράπεζας της Ελλάδος να συγκαλύψει τις ευθύνες της για τη μη σύννομη και διαφανή διαχείριση των αποθεματικών του Ταμείου.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα της Ελλάδος ενημέρωσε με έγγραφό της τον ΕΔΟΕΑΠ για τις «επενδύσεις διαθεσίμων κεφαλαίων και για τις απολήψεις των χρηματικών ποσών στο πλαίσιο του Κοινού Κεφαλαίου», όπου αναφέρεται σε «τρέχουσες τιμές μεριδίων» και μεταβλητότητα του ενεργητικού του Κοινού Κεφαλαίου με βάση την τρέχουσα (αγοραία) αξία των στοιχείων που το συγκροτούν.

Η Διοίκηση του Οργανισμού απάντησε άμεσα ότι δεν δέχεται το συγκεκριμένο έγγραφο και ότι αποτελεί όψιμη και απρόσφορη προσπάθεια της Τράπεζας της Ελλάδος να συγκαλύψει τις ευθύνες της. Και αυτό γιατί στην ενημερωτική επιστολή αβάσιμα θεωρείται ότι οι καταθέσεις των ασφαλισμένων και τα αποθεματικά των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν μετατραπεί σε αμοιβαία κεφάλαια.

«Κάτι τέτοιο ούτε συμβαίνει, ούτε προβλέπεται από τη νομοθεσία για τη σύσταση του Κοινού Κεφαλαίου, σύμφωνα με την οποία η συμμετοχή σε αυτό συνιστά κατάθεση υπό τη μορφή της ασφαλούς τοποθέτησης των πλεοναζόντων διαθεσίμων των ασφαλιστικών φορέων, με πρωταρχικό κατ’ αρχήν σκοπό, τη διαφύλαξη της ακεραιότητάς τους, ώστε να μπορούν οι εν λόγω φορείς να εκπληρώνουν τον κοινονικοασφαλιστικό τους σκοπό», αναφέρεται ρητά στην απάντηση του ΕΔΟΕΑΠ στην εν λόγω ενημερωτική επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στην απαντητική επιστολή του ο ΕΔΟΕΑΠ υπενθυμίζει ότι υποχρέωση της Τράπεζας της Ελλάδος ήταν η σύννομη και διαφανής διαχείριση και η περιφρούρηση του κατατιθέμενου κεφαλαίου. Γίνεται επίσης σαφές ότι ο ΕΔΟΕΑΠ αρνείται και αποκρούει γενικά το νέο τρόπο υπολογισμού και «αποτίμησης» της συμμετοχής του στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν. 2469/1997, τον οποίο η Τράπεζα της Ελλάδος πρόσφατα, αυθαίρετα και αιφνιδιαστικά γνωστοποίησε στον Οργανισμό για πρώτη φορά με έγγραφό της στις 4 Σεπτεμβρίου 2012. Υπογραμμίζεται τέλος ότι ο ΕΔΟΕΑΠ δεν αποδέχεται τα «αντίγραφα κίνησης μερίδας στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν. 2469/1997», που αποστέλλει η Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλο τρόπο υπολογισμού και «αποτίμησης» της συμμετοχής του σε αυτό, που δεν εμφανίζει το πραγματικό ύψος των αποθεματικών του Οργανισμού, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις αγωγές του ΕΔΟΕΑΠ κατά της Τράπεζας της Ελλάδος και κατά του ελληνικού Δημοσίου.

Το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ

Δείτε επίσης:

Αγωγή κατά της Τράπεζας της Ελλάδος 

Αγωγή κατά του ελληνικού Δημοσίου για την αρπαγή των αποθεματικών μας

Ο ΕΔΟΕΑΠ και το PSI