ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ΕΔΟΕΑΠ

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης - Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου

Αγαπητοί/Αγαπητές συνάδελφοι,

Πιστή στη δέσμευσή της προς τα μέλη του Οργανισμού και με πρωταρχικό γνώμονα τη διαφάνεια και την ενημέρωση, η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ προχωρά σήμερα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων των Νομικών Προσώπων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Ταμείο, το κεφάλαιο των οποίων ξεπερνά τις 10.000 ευρώ.

Οι οφειλές αφορούν εισφορές 3% και Αγγελιόσημο Δηλώσεων από Νομικά (και όχι φυσικά) Πρόσωπα, σύμφωνα με το πλαίσιο δημοσιοποίησης που έχει κατατεθεί  στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στο πνεύμα των σχετικών κατευθυντήριων θέσεων της αρμόδιας Αρχής.

Δημοσιοποιώντας τους οφειλέτες αυτούς του Οργανισμού, η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ επιχειρεί να αντιμετωπίσει την εισφοροδιαφυγή και να καταπολεμήσει συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο τη διασφάλιση των νόμιμων πόρων του, δηλαδή των εσόδων που προορίζονται για την υλοποίηση των κοινωνικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και των υποχρεώσεών του.

Το Ταμείο μας ΔΕΝ ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ΔΕΝ χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και ΔΕΝ εισπράττει εργοδοτικές εισφορές.

Οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων (3%) και μαζί, τα έσοδα από το Αγγελιόσημο Διαφημίσεων και Δηλώσεων είναι οι βασικοί πόροι του Οργανισμού. Για το λόγο αυτό από το 2009 κανένας οφειλέτης μας δεν παίρνει ασφαλιστική ενημερότητα, αν δεν είναι συνεπής τόσο στην απόδοση των εισφορών 3% όσο και του Αγγελιοσήμου.

Η συνέπεια των υπόχρεων ελέγχεται ΚΑΙ στις καταβολές των τρεχουσών υποχρεώσεών τους, αλλά ΚΑΙ στην καταβολή των δόσεων της εκάστοτε νόμιμης ρύθμισης, εφόσον έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

Ο Τομέας Εσόδων του Οργανισμού ειδοποιεί, ενημερώνει συστηματικά και ελέγχει την καταβολή των οφειλών. Ασυνεπείς εργοδότες, διαφημιστικές εταιρείες ή οι διαφημιζόμενοι, με παραβατική συμπεριφορά, παραπέμπονται στη Νομική Υπηρεσία του ΕΔΟΕΑΠ για να ακολουθηθεί η ρητά προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.

Σε αυτή την τραγική οικονομικά και εξαιρετικά δυσμενή για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας Οργανισμού περίοδο και καθώς το ύψος των οφειλών προς τον ΕΔΟΕΑΠ είναι μεγάλο,  η ανάγκη να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την είσπραξη των οφειλομένων ποσών, είναι επιτακτική και επείγουσα.

Η μη είσπραξη των ως άνω βασικών πόρων του Οργανισμού μας και οφειλών προς αυτόν, δημιουργεί σοβαρότατες δυσχέρειες στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Ο Οργανισμός μας δημοσιοποιεί στο Διαδίκτυο τα στοιχεία και τις υποχρεώσεις των οφειλετών του, στο πλαίσιο της διαφάνειας, της ενημέρωσης και για λόγους του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στην πληροφόρηση των μετόχων – μελών του ΕΔΟΕΑΠ, αλλά και στην προσπάθεια καταπολέμησης συμπεριφορών που ενέχουν και συνταγματική απαξία, καθώς αντιβαίνουν στην προστασία της κατοχυρωμένης (άρθρο 22 παρ. 5 Σ.) κοινωνικής ασφάλισης και της επίσης κατοχυρωμένης (άρθρο 25 παρ. 4 Σ.) αρχής της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης, η οποία διασφαλίζεται μέσα από την εκπλήρωση των συνταγματικών καθηκόντων και δικαιωμάτων.

Θεωρούμε ότι η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων είναι αναγκαία για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος του ΕΔΟΕΑΠ, ήτοι, την εκπλήρωση των κοινωνικοασφαλιστικών σκοπών του, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συμμόρφωση και την συνεπή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των οφειλετών του.

Η Διοίκηση  του ΕΔΟΕΑΠ δεσμεύθηκε για πλήρη διαφάνεια, για τη διασφάλιση και τη διεκδίκηση των πόρων μας. Έτσι, δημοσιοποιούμε σήμερα τα Νομικά Πρόσωπα με ληξιπρόθεσμες οφειλές, έως 31/10/2012, κεφαλαίου άνω των 10.000 ευρώ, που αφορούν σε εισφορές εργαζομένων 3% και σε Αγγελιόσημο Δηλώσεων. Το συνολικό ύψος των οφειλών αυτών, με προσαυξήσεις έως 31/1/2013, ανέρχεται στο ποσόν των 15.022.544,85 ευρώ, εκ των οποίων οφειλές ύψους 1.552.630,55 ευρώ έχουν ενταχθεί σε διακανονισμό ο οποίος τηρείται και οφειλές ύψους 13.469.914,30 ευρώ οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί σε διακανονισμό ή είχαν ενταχθεί στο παρελθόν, λόγω όμως μη τήρησης των όρων του, ο διακανονισμός εξέπεσε.

Σε ότι αφορά το Αγγελιόσημο Διαφημίσεων, σημειώνεται ότι το 2009, οι έλεγχοι των Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ Α.Ε.) κατέδειξαν την ανάγκη για τη λογιστική τήρηση του Αγγελιοσήμου του ΕΔΟΕΑΠ, σύμφωνα με τις Βασικές Λογιστικές Αρχές και το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο (ΠΔ 80/97). Η Διοίκηση δρομολόγησε τη λογιστικοποίηση του Αγγελιοσήμου (το 2010), η οποία και ολοκληρώνεται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, και οργάνωσε για πρώτη φορά στον Οργανισμό Τομέα Εσόδων (το 2011).

Οι Υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ ελέγχουν, διασταυρώνουν και ενημερώνουν τους οφειλέτες.

Ειδικά το Αγγελιόσημο Διαφημίσεων (από διαφημιστικές εταιρείες, διαφημιζόμενους και εταιρείες – γραφεία ισολογισμών) εμφανίζει στις 31/10/2012 ληξιπρόθεσμες οφειλές (για οφειλή κεφαλαίου άνω των 10.000 ευρώ) με προσαυξήσεις έως 31/1/2013, συνολικού ύψους 32.771.411,49 ευρώ.  Εξ αυτών, οφειλές ύψους 904.062,83 ευρώ έχουν ενταχθεί σε διακανονισμό ο οποίος τηρείται, και οφειλές ύψους 31.867.348,66 ευρώ ελέγχονται σε αυτή τη φάση, γιατί δεν έχουν ενταχθεί σε διακανονισμό ή είχαν ενταχθεί στο παρελθόν, λόγω μη τήρησης των όρων του όμως, ο διακανονισμός εξέπεσε.

Η οριστικοποίηση των στοιχείων, ο καταλογισμός των οφειλών και η δημοσιοποίηση των οφειλετών για το Αγγελιόσημο Διαφημίσεων θα γίνει με την ολοκλήρωση των ελέγχων και τη λογιστικοποίηση αυτού του συγκεκριμένου είδους εσόδου του Οργανισμού.

Δείτε εδώ αναλυτικά τις καταστάσεις των Νομικών Προσώπων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΔΟΕΑΠ

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2013