ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Διευκρινήσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών νομικών προσώπων προς τον ΕΔΟΕΑΠ

Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών νομικών προσώπων

προς τον ΕΔΟΕΑΠ (ΝΠΙΔ)

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Σε εφαρμογή των αποφάσεων στις υπ’αριθ. 34/26-9-2011, 26/19-6-2012 και 4/28-1-2013 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιοποιούνται καταστάσεις οφειλών νομικών προσώπων με οφειλή Κεφαλαίου προς τον ΕΔΟΕΑΠ άνω των €10.000.

Στις καταστάσεις που έχουν αναρτηθεί, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές εμφανίζονται σε τρεις στήλες (Κεφάλαιο, Προσαυξήσεις και Σύνολο Οφειλών) και αφορούν σε:

Τα στοιχεία της κατάστασης αντλήθηκαν με βάση τα οριζόμενα στην απόφαση του ΔΣ με ημερομηνία εξαγωγής 31/1/2013, αφορούν σε ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31/10/2012, με ενημέρωση κίνησης λογαριασμού της τράπεζας για τις εισφορές 3% την 30/11/2012, και για το Αγγελιόσημο Δηλώσεων την 31/12/2012, και με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής έως την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων 31/1/2013.  Η επικαιροποίηση των καταστάσεων θα πραγματοποιείται ανά 3μηνο.

Τα αναλυτικά ποσά των οφειλών αφορούν στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν έχει υπάρξει διακανονισμός βάσει Νόμου ή είχαν ενταχθεί σε διακανονισμό ο οποίος λόγω μη τήρησης των όρων εξέπεσε.

Οι οφειλές για κάθε είδος εσόδου οι οποίες έχουν υπαχθεί σε διακανονισμό ο οποίος τηρείται και έχουν υπόλοιπο οφειλής Κεφαλαίου προς τον ΕΔΟΕΑΠ άνω των €10.000 στις 31/10/2012, αναφέρονται συνολικά στο τέλος κάθε πίνακα.

Η άντληση των στοιχείων, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΕΔΟΕΑΠ όπως αυτά ενημερώνονται από τα στοιχεία που έχουν προσκομισθεί στον Οργανισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ενημέρωση των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΕΔΟΕΑΠ κατά την ημέρα άντλησης δεν ταυτίζεται με τα διαθέσιμα στους οφειλέτες στοιχεία, τα οποία δεν έχουν κατατεθεί στο Οργανισμό – τότε ενδεχομένως να μην υπάρχει ορθή αποτύπωση των ανά οφειλέτη αντλούμενων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η αποκατάσταση των περιπτώσεων αυτών θα γίνεται μετά την δημοσιοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα σε απόφαση του ΔΣ σχετικά με τη διαδικασία άρσης/διόρθωσης δημοσιοποίησης εγγραφής.

Άρση/διόρθωση δημοσιοποίησης, πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφου αιτήματος του οφειλέτη, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας για την τακτοποίηση τμήματος ή όλης της δημοσιοποιημένης οφειλής, λόγω μερικής ή ολικής εξόφλησης ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο  που τελικά μεταβάλλει τη συνολική του οφειλή. Ο ΕΔΟΕΑΠ που δέχεται το αίτημα, μετά από σχετική έρευνα και εξέταση των επικαλούμενων λόγων και αφού διαπιστώσει τη βασιμότητα αυτών, προβαίνει στις τυχόν απαιτούμενες ενέργειες για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος και την άρση/διόρθωση της. Επίσης ο ΕΔΟΕΑΠ δύναται για τους ιδίους ως άνω λόγους να ενεργεί και αυτεπάγγελτα σε άρση/διόρθωση της δημοσιοποίησης των στοιχείων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαμόρφωση του ύψους των οφειλών και ο έλεγχος είναι συνεχής καθώς υπάρχουν:

α) περιπτώσεις Μέσων που δεν έχουν αποστείλει Δηλώσεις Αγγελιοσήμου ώστε να απεικονισθούν αντίστοιχα οι οφειλές για το συγκεκριμένο έσοδο.

β)  περιπτώσεις Μέσων που είτε δεν έχουν αποστείλει καταστάσεις Εισφορών 3%, είτε αυτές που έχουν αποστείλει έχουν προβλήματα στην ενσωμάτωσή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΔΟΕΑΠ.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές εισφορών εργαζόμενων 3%

Ληξιπρόθεσμες οφειλές αγγελιοσήμου δηλώσεων

Δείτε το συνημμένο αρχείο