ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Απόφαση διαφάνειας στον ΕΔΟΕΑΠ για πλήρη οικονομικό-διαχειριστικό έλεγχο

Υλοποιώντας τις επιταγές της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης και την εντολή της συντριπτικής πλειοψηφίας των μετόχων-μελών του ΕΔΟΕΑΠ το ΔΣ του Οργανισμού αποφάσισε σήμερα τη διενέργεια πλήρους Οικονομικού και Διαχειριστικού ελέγχου ο οποίος ξεκινά από την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εκτείνεται στις προηγούμενες οικονομικές χρήσεις (πρώτο τρίμηνο 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008).

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο στην υπ’ αριθμ. 17/ 9&10-4-2013 συνεδρίασή του έλαβε τη συγκεκριμένη απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 22, παρ. 11 του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ, το οποίο παρέχει  τη δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει σε διενέργεια γενικού ή ειδικού ελέγχου, όποτε κριθεί αναγκαίο.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπει τη διενέργεια Διαγωνισμού, μέσω του οποίου θα επιλεγεί ελεγκτική εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτικών εταιριών, η οποία θα αναλάβει τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο. Επισημαίνεται ότι στον Διαγωνισμό αυτόν δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν ελεγκτικές εταιρείες οι οποίες έχουν συνεργαστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τον Οργανισμό κατά την τελευταία πενταετία.

Για την υλοποίηση της προετοιμασίας του διαχειριστικού ελέγχου αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής, η οποία θα αναλάβει να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σχετικά με τη διενέργεια του διαγωνισμού, τη διατύπωση των όρων του, την εξέταση των προσφορών και την εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Η Επιτροπή συγκροτείται από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα από τον Ταμία κ. Γιώργο Χριστόπουλο (ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής), τον Γενικό Γραμματέα, κ. Νίκο Καρούτζο και τον Σύμβουλο κ. Γιάννη Αγγέλη. Την Επιτροπή θα κληθούν να πλαισιώσουν εφ όσον το επιθυμούν και εκπρόσωποι από κάθε ιδρυτική Ένωση του ΕΔΟΕΑΠ (ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ, ΕΣΗΕΜ-Θ, ΕΠΗΕΘ, ένας από κάθε μια), που θα οριστούν από τα ΔΣ των Ενώσεων  καθώς και ένα μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής το οποίο θα επιλέξει η ίδια.

Όλες οι σχετικές διαδικασίες και ενέργειες θα δρομολογηθούν άμεσα, με συγκεκριμένο και αυστηρό χρονοδιάγραμμα και με στόχο την ολοκλήρωση του διαχειριστικού ελέγχου μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα ανακοινωθούν ώστε όλα τα μέλη-μέτοχοι να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στον Οργανισμό μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΠΑΝΟΣ ΣΟΜΠΟΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ