ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Διακήρυξη διαγωνισμού διαχειριστικού και οικονομικού ελέγχου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ

ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2008 – Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2013».

1.  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), Σισίνη 18 & Ηριδανού, 11528, Αθήνα, Τηλ. 0030 2107264763, Fax 210 7264744  e-mail: rsklavounou@edoeap.gr.

 

2.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το έργο του οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. για τις οικονομικές χρήσεις των ετών 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 και έως το α΄ τρίμηνο 2013, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Έχουν οι εταιρίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή Ενώσεις / Κοινοπραξίες αυτών, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Αποκλείονται από το διαγωνισμό εταιρείες οι οποίες έχουν συνεργαστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. την τελευταία πενταετία ή θυγατρικές εταιρείες αυτών ή κοινοπραξίες στις οποίες μετέχει έστω ένα τέτοιο μέλος.

 

4.   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 

5.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 50.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (23%) έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€11.500,00).

 

6. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει τη διακήρυξη του διαγωνισμού από την έδρα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., Γ. Σισίνη 18 & Ηριδανού, Τ.Κ. 11528, Αθήνα, Τηλ. 210 7264763, Fax 210 7264744,  e-mail: rsklavounou@edoeap.gr (09:00-15:00).

 

7.  ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π Γ. Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 11528, Αθήνα.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 27 Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διακήρυξη.

 

8. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

 

9.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης.

 

 

 

Αθήνα 5 Ιουνίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.