ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΔΟΕΑΠ»

1.   ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ), Σισίνη 18, Τ.Κ. 11528, Αθήνα, 5ος όροφος, Τηλ. 210 7264421 , φαξ 210 7264744 (http://www.edoeap.gr)

2.   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το έργο «Υπηρεσίες Φύλαξης κτιρίων ΕΔΟΕΑΠ», όπως αναλυτικά αναφέρεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

3.   ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην έδρα του ΕΔΟΕΑΠ, όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

4.   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:

Εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης κινητών ή ακίνητων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων  έχοντας τουλάχιστον 5ετή παρουσία στο χώρο.

Η διάθεση του τεύχους της διακήρυξης γίνεται από την έδρα του ΕΔΟΕΑΠ και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως ή με ταχυμεταφορική (courier). Στην περίπτωση παραλαβής με courier, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.

Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετική αίτηση με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail).

5.   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το έργο θα έχει διάρκεια ενός έτους με δυνατότητα παράτασης.

6.   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού έως την 21/03/2014, στα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1, κατά τις  εργάσιμες ημέρες από 10¨00 έως 16¨00.

7.   ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα του ΕΔΟΕΑΠ, Σισίνη 18, Τ.Κ. 11528, Αθήνα. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 03/04/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14¨00.

8.   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην έδρα του ΕΔΟΕΑΠ, Σισίνη 18, Τ.Κ. 11528, Αθήνα, από την Επιτροπή του Διαγωνισμού στις 04/04/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11¨00.

9.   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

10.   ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Όπως αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

11. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος ή δεν ορίζει καθόλου χρόνο ισχύος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

12.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ των εταιρειών που πληρούν τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

13.   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.edoeap.gr στις 13/03/2014 και δημοσιεύθηκε την ίδια ημερομηνία σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.

Αθήνα, 11-03-2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ