Νέα και ανακοινώσεις

Γ’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

                                         Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                   

                            ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εν’ όψει των διατάξεων των άρθρων 15 και 25 του Καταστατικού του  Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

 

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Οι μέτοχοι-μέλη του Ενιαίου Δημοσιογραφικού  Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης σε τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση την 13η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι, στο ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC  ( Αίθουσα “OLYMPIA”) Αθανασίου Διάκου 28, Αθήνα ( έναντι Στύλων του Ολυμπίου Διός ) με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Ανακοινώσεις της Διοίκησης
  2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική χρήση έτους 2014
  4. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ.
  5. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2014
  6. Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσεως 2015

Η δεύτερη Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε λόγω μη ύπαρξης απαρτίας.

Στην τρίτη  Γενική Συνέλευση απαρτία πραγματοποιείται με την παρουσία του 1/10 των μετόχων-μελών του Οργανισμού.

 

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2015

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΤΣΗΣ                      ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ