ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

Συνάδελφοι,

Κατόπιν διενεργηθέντος ελέγχου των διαδικασιών που αφορούν στις υπηρεσίες παροχής περίθαλψης του Οργανισμού προς τους ασφαλισμένους μας και οι οποίες διασφαλίζουν την τήρηση των όσων ορίζει ο Κανονισμός Υγείας του ΕΔΟΕΑΠ, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

Α. Περίπτωση ασφαλισμένου ο οποίος προσκόμισε ψευδή γνωμάτευση από Φορέα Περίθαλψης για την παροχή σχετικών υπηρεσιών για το τέκνο του (έμμεσο μέλος του Οργανισμού).

Β. Περίπτωση τέκνου άμεσου μέλους, του οποίου το δικαίωμα περίθαλψης είχε διακοπεί λόγω ηλικίας, το οποίο έκανε χρήση των ιατρικών υπηρεσιών του Οργανισμού χρησιμοποιώντας τα στοιχεία άλλου τέκνου του άμεσου μέλους και εμμέσου μέλους του Οργανισμού. Για την παραπάνω ενέργεια ήταν ενήμερο το άμεσο μέλος μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για τις παραπάνω δύο περιπτώσεις και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τον Κανονισμό Υγείας του Οργανισμού, αποφάσισε τη διακοπή της Φαρμακευτικής Περίθαλψης των δύο εμπλεκομένων αμέσων μελών για διάστημα 3 μηνών.

Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ θεωρώντας υποχρέωσή της την διαρκή ενημέρωση των μελών, υπενθυμίζει ότι πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα οι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από τον Κανονισμό Υγείας και έχουν ως σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων τόσο των ιδίων όσο και του Οργανισμού.

Επισημαίνεται ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συστηματικοί και διεξοδικοί έλεγχοι που αφορούν στις παροχές και υπηρεσίες του Οργανισμού και σε περίπτωση που εντοπίζονται ανάλογα περιστατικά εξαπάτησης ή απόπειρας εξαπάτησης του ΕΔΟΕΑΠ, αυτά δεν θα γίνουν ανεκτά και θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Υγείας.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

    

   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΤΣΗΣ                                   ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ