Συνεδριάσεις έτους 2015

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 23/22-4-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΤΠΣΥΤΕ

2.2 Σχετικά με την πρώτη συνάντηση με τον ΣΕΥΕ για την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης

3.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2  Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

3.2.1   Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων  €112.891,21

3.2.3   Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €100.016,83

 3.3    Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 4Ο: Σχετικά με την οικονομική κατάσταση του ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 5Ο: Προσωρινά Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία 2014 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 6Ο:  Ετήσιος Απολογισμός Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου & Πλαίσιο Επενδυτικών Οδηγιών ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 7Ο: Σχετικά με τα κινητά τηλέφωνα και i pad των μελών ΔΣ και στελεχών του Οργανισμού (Εισηγητές: Πρόεδρος ΔΣ και Γεν. Γραμματέας ΔΣ, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 8ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες)

8.1 Ορισμός ημερομηνιών πραγματοποίησης των συνεδριάσεων του ΔΣ για το μήνα Μάιο 2015

8.2 Παροχή πληρεξουσιότητας προς τους δικηγόρους του Οργανισμού για επαλήθευση απαιτήσεων του ΕΔΟΕΑΠ στην πτώχευση εταιρείας